Den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen ska bevaras och upprustas. Visualisering: Brunnberg & Forshed
UPPDRAG Bostad, samhällsfastigheter, stadsbyggnad
PLATS Alviks strand, Stockholm
SKEDE Pågår
OMFATTNING cirka 800 nya lägenheter, två förskolor samt om- och tillbyggnad befintliga kontorslokaler mm.
HÅLLBARHET Återskapa topografin, fokus på återbruk och möjliggöra att bygga de nya husen i trä.
MEDVERKANDE Alessandro M. Lucca, Sören Eriksson, Hannes Frykholm, Kristian Stoltz, Tijana Petrovic, Eima Brändström, Issa Ali, Helena Stenström, Moa Zettervall
UPPDRAGSGIVARE Vasakronan

Alviks strand

Vi återskapar topografin i Alvik

Alvik vid Mälarens strand är ett viktigt utvecklingsområde när Stockholm växer utanför tullarna. Under flera utbyggnadsperioder har den bergiga naturen här fått lite sår. Vi återskapar topografin och gör naturen mer tillgänglig.
Nya Alviks strand från vattnet. Visualisering: Brunnberg & Forshed

Uppdraget

Det har gått nästan sex år sedan vi gjorde en planutredning för utbyggnad av Alvik åt stadsbyggnadskontoret och Vasakronan. I år har processen nått underlag till plansamråd. Vi har ritat 800 lägenheter och två förskolor åt Vasakronan. Kontoret har också samordnat delar av hela planområdet som färdigt kommer att omfatta 1 300 bostäder, lokaler för verksamheter, skola, tre förskolor, nya gator, parker och torg.

Området idag en enklav

I Alviks strand har det funnits industriverksamhet sedan 1800-talets andra hälft. Här fanns en stearinfabrik och senare Barnängens Tekniska fabriker. De senaste 50 åren har  området fyllts på med kontor i flera etapper. Man har gått hårt åt naturen, mängder av berg har sprängts och schaktats bort. Resultatet har blivit ett relativt stängt område omringat av svårtillgänglig natur och folktomt på kvällstid. Det har blivit en enklav utan naturliga kopplingar till staden.

Bebyggelse och natur samverkar

Vår bärande idé är att ta tillvara områdets fina karaktär och anpassa den nya bebyggelsen till naturen, de historiska byggnaderna och det vackra läget vid vattnet. Vi öppnar upp, ökar tillgängligheten och stärker kopplingarna mellan områdets olika delar och naturen genom nya stråk med fina utblickar. Den befintliga topografin är fantastisk. Den utnyttjar vi genom att accentuera platsens nivåskillnader. Spännande miljö med innerstadsskala Här blir det en spännande miljö med bostadshus, torg, parker, trappor och vindlande gångvägar. Bebyggelsen blir koncentrerad och i innerstadsskala. Vi har tagit med oss flera grundregler och sociala kvaliteter från staden som proportion, rytm och skönhet.

Husens fasader får stockholmsfärger. Området öppnas upp mot vattnet och utformas för maximalt solinsläpp, ljus och rymd. Gator och bostadshus får olika karaktär, vilket bidrar till ökad variation och spänning. Vi bereder plats för nya intima gaturum och fina platser. Det kommer också att finnas plats för flera olika typer av verksamheter.

Återbruk och läkning ger tillbaka

En del av de befintliga kontorshusen kommer behöva rivas, det är nödvändigt för att kunna få till en trygg, sammanhängande och tillgänglig miljö. Ambitionen är att ta tillvara och återbruka mest möjligt av materialet. Den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen som Laboratoriet och Fabriken ska bevaras, upprustas och användas. Med projektet gör vi vårt för att läka platsen. Vi tar hand om naturen efter bästa förmåga genom att anpassa bebyggelsen till naturen och inte tvärtom. Det är vårt sätt att försöka ge tillbaka.

Stationstorget med utblick mot vattnet. Visualisering: Brunnberg & Forshed
Visualisering: Brunnberg & Forshed
Visualisering: Brunnberg & Forshed
Det fina Laboratoriet i Alviks strand får en tillbyggnad och blir till en ny förskola. Visualisering: Brunnberg & Forshed

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer