SKEDE Från planskede till bygghandling. Färdigställdes 2016
OMFATTNING 44 lägenheter
MEDVERKANDE Johanna Gill, Ronnie Forsberg, Emelie Smedberg, Susanna Uhlin

Rottneros Kallskär

Skifferhus i Farsta

Den nya bebyggelsen fortsätter temat med uttrycksfulla gavelfasader i stenmaterial och utformas i raka längor som i sin planform påminner om omkringliggande bebyggelse.

Här kan du läsa en pdf-artikel om vårt projekt Rottneros i tidningen RUM.

Befintlig bebyggelsekaraktär


Karakteristiskt för Farsta och området kring Värmlandsvägen är att bostadsbebyggelsen är utformad som enklaver, slutna öar, som grupperar sig kring återvändsgator. Huvudgator (Värmlandsvägen) är utformade i första hand för att gynna trafikframkomlighet. De flesta hus vänder baksidor, slutna gavlar eller har garagebyggnader mot huvudgatan. Bostadsbebyggelsen utgörs av radhusbebyggelse med en till två våningar. Den nya bebyggelsen refererar till befintlig bebyggelse i form, skala och karaktär. I området i dag finns många fina tegelgavelfasader. Den nya bebyggelsen fortsätter temat med uttrycksfulla gavelfasader i stenmaterial och utformas i raka längor som i sin planform påminner om omkringliggande bebyggelse.

Stadsbyggnadsprinciper ny bebyggelse


-Vända sig mot, gatan genom entréer, förgårdsmark, takkupor och fönstersättning utmed Värmlandsvägen
-Utgå i typ och skala från befintlig bebyggelse men tillåtas bli en våning högre i egenskap av gatuhus placerade vid bred gata
-Placering med hänsyn till grönstråk, karaktärsträd och entréer till Fagersjöskogen
-Uteplatser och förgårdsmark ges begränsad utbredning för att minimera intrång i naturmark

Utformning ny bebyggelse


-Husen vänder sig mot gatan med sina entréer
-Husens gatusida ges stadsmässig karaktär i stenmaterial
-Husens natursida karaktäriseras av trä
-Husens öppna trapphus ramas in av genomsläppligt ribbverk av trä
Rottneros består av två huskroppar i två våningar plus inredd vind. Husen utformas som två huspar med ett mellanliggande öppet trapphus. Husen får en tydlig gatusida och natursida. Gatusidan ges en stadsmässig karaktär i stenmaterial med inslag av träpanel och takkupor. Fasadbeklädnad i skiffer med inslag av trä. Natursidan karaktäriseras av trä. Husen vänder sig mot gatan med sina entréer. De öppna trapphusen ramas in av ett genomsläppligt ribbverk av trä med möjlighet för klätterväxter. Cykelparkering anordnas vid gemensam entré.

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer