UPPDRAG Bostäder, stadsbyggnad
PLATS Sala, Sala kommun
SKEDE Genomfört
OMFATTNING Gestaltning och förtätning av ett stadskvarter innefattande cirka 12000 kvm BTA ny bebyggelse. Gestaltnings- och exploateringsunderlag till detaljplan samt formella planhandlingar.
MEDVERKANDE Reija Toivio, Ludmilla Larsson, Erik Wikström, Ida Andersson
UPPDRAGSGIVARE Gruvtornet

Kv. Gillet

Förtätning i Sala stenstad

I Sala har vi förtätat det centrala stadskvartet Gillet med kvartersstad. Det gamla stadshotellet har införlivats i kvarteret och kringbyggs med stadsmässig ny bebyggelse och det historiska stadsmönstret som anlades här redan på 1600-talet har återskapats. Projektet ligger i anslutning till Riksintresse för kulturmiljövården vilket präglat både gestaltning, placering och skala.

Uppdrag

Vårt uppdrag har innefattat att ta fram ett bebyggelse- och gestaltningskoncept för kvarteret Gillet i samband med framtagandet av detaljplanen för kvarteret. Förslaget skulle vara anpassat efter Sala stenstads arkitektur och skala och ta hänsyn till närliggande riksintresse för kulturmiljövården. I samband med framtagandet av bebyggelseförslaget så utökades uppdraget till att också innefatta att ta fram formella planhandlingar inför granskning till och med antagande.

Förslag

Förslaget möjliggör för en full utbyggnad av kvarteret med nya byggnader avsedda för bostäder och centrumverksamheter med parkeringsgarage i bottenplanets inre delar och ett gårdshus. Befintlig hotellbyggnad som finns där idag sparas med gavelmotiv mot Ringgatan. Kvarteret är tänkt att både förtäta och delvis ersätta befintlig bebyggelse med en sluten bebyggelse i kvartersstruktur i fyra till sex våningar.

Den rådande skalan i Sala innerstad är idag tre våningar. Därför har den nya bebyggelsen utformats så att den fjärde våningen mot gatan gestaltas som en vindsvåning. Inom en mindre del av kvarteret förslås en högre gårdsbyggnad i upp till sex våningar. Volymen är placerad i kvarterets inre delar vilket gör att byggnadsvolymen inte kommer upplevas från gaturummet utan bara som en del av taklandskapet på längre håll. På så vis kommer gårdshuset i så liten utsträckning som möjligt påverka gaturummen och de riksintressen som planområdet angränsar till.  Den högre volymen ska ses som ett undantag som bidrar positivt till stadsbilden från längre avstånd.

Balkongers utförande och placering är viktiga kvarteret Gillets gestaltning för att harmonisera med resterande bebyggelse inom Sala stadskärna. Balkonger på avfasade hörn ska vara vertikalt placerade ovan varandra och tillåts kraga ut från fasad. På övriga fasader tillåts spanska/franska balkonger.

 

Situationsplan

Inom kvarteret bildas två stycken innergårdar för de boende som är underbyggt med underliggande parkeringsgarage och/eller verksamhetslokaler. Kvarteret ska bidra till att definiera omkringliggande gator och torg och bli en attraktiv och naturlig utbyggnad av Sala rutnätsstad.

Gestaltningen är inspirerad av gedigna och stadsmässiga material med fasader i puts, trä eller sten, markerade bottenvåningar och tydliga taklandskap i falsad mörk plåt. Kulörerna är hämtade från omgivande bebyggelse och bygger vidare på Salas bebyggelsetradition.

Detaljplanen vann laga kraft under 2023.

Visualisering: Brunnberg & Forshed
Sektioner för att studera förslagets höjder och skala i förhållande till sin omgivning.

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer