Foto: Reija Toivio

Socialt engagemang

Socialt engagemang och hållbarhet är en del av kontorets CSR arbete, men också en del av vårt sätt att tänka och arbeta. Vi engagerar oss både här i Sverige och i olika delar av Östafrika. Ett exempel är ett mångårigt engagemang i Reality Studio och samarbete med Chalmers Tekniska Högskola. Tidigare samarbeten har varit tillsammans med Maseno och JOOUST Universiteten, Business Sweden och UN Habitat, som startade 2008 när vi gjorde ett skissförslag på East African Urban Academy, en skola för hållbar design och stadsbyggnad i Kisumu. Vi stöder Arkitekter utan gränser och donerar även pengar till olika välgörenhetsorganisationer.

Reality Studio

Sedan 2012 deltar kontoret i utbildningen Reality Studio i Kisumu, Kenya, tillsammans med grundaren Maria Nyström Reuterswärd, som även är projektledare för utbildningen på Chalmers. Reija Toivio har deltagit under de senaste åren och tidigare har även Ludmilla Larsson på Brunnberg & Forshed deltagit som handledare åt studenter från Chalmers. De åker till Kenya för fältstudier och projektarbete och resan ingår som en del av kursen Reality Studio inom masterprogrammet Design for Sustainable Development, som är en internationell arkitekturutbildning. Syftet är att ge studenterna chansen att realisera sina kunskaper i verkliga situationer och samtidigt förbättra livskvalitén för barn och vuxna i informella stadsdelar. De genomför mindre utvecklingsprojekt inom design-, arkitektur- och planering med olika teman och arbetar i samverkan med lokalsamhället och olika organisationer i Kisumu.

Se mer om 2019 års resa till Kisumu.

Och 2018 års resa

Arkitekter utan gränser

Arkitekter utan gränser, ASF Sweden, är en ideell organisation som arbetar för en hållbar byggd miljö, lokalt som globalt. ASFs värdegrund kan sammanfattas i att alla människor har rätt till ett värdigt liv och ett hållbart boende. Organisationen samlar en växande grupp arkitekter, planerare, designers, ingenjörer, konstnärer och andra, som alla vill använda sina kunskaper och engagemang för att bidra till en mer hållbar och rättvis värld. Vi stöder arbetet som ASF stödföretag, genom att låna ut lokaler samt monetärt bidrag.

St Christine’s skola för föräldralösa barn i Kenya

Mellan år 2001 – 2012 har kontoret stöttat ett projekt för föräldralösa barn i Kabondo i Kenya, med både pengar och kompetens.

En anställd vid skolan vittnade om att föräldralösa barn i hans hemby ökade i antal på grund av AIDS. Framtiden för dessa barn utan skolgång var mycket mörk. En ideell förening bildades av stockholmslärarinnan Christine Svensson och senare, när skolan bildades, fick den hennes namn, St Christine School. Björn Dahlberg, arkitekt hos Brunnberg & Forshed, ritade skolan och 2004 påbörjades bygget för förskoleklassen och årskurserna 1-8. Med hjälp av byns lokala byggare lades grunden till de två första klassrummen. Projektet skred vidare. Man samlade pengar och fick kontakt med givmilda donatorer och på sju år har det vuxit med ett klassrum per år, kök samt flera mindre hus för olika ändamål. En styrka har varit att alla i föreningen arbetar ideellt och alla insamlade medel går direkt till skolan. Brunnar har borrats och elektricitet har dragits in. En rad sidoprojekt har startats bland annat för änkor och ensamstående mödrar som får vuxenutbildning i skolan och utbildning i sömnad. Man har också startat en getbank och en kycklingbank för de mest behövande.

Bygget utfördes i bästa lokala standard, med stengrund, gjutna golv, putsade tegelväggar, fönster med stålgaller, trädörrar, tak av korrugerad plåt och rinnande vatten och elektricitet. Lokal arbetskraft och lokalt material har utnyttjas så att de satsade pengarna ska komma byn till största nytta. Lärare och övrig personal är anställda av föreningen. Undervisningen sker på engelska och barnens studieresultat är mycket goda. I de lokala testerna hamnar skolans elever högst upp. En del av framgången är att barnen får skolmåltider men troligen sporras de också av uppmärksamheten av alla besök från Sverige. En liten administrationsbyggnad med rektorsexpedition och lärarrum har också byggts. Även här kommer Brunnberg & Forshed att bidra med arkitektarbete och med ekonomiska bidrag.

Idag 2019 drivs skolan av en stiftelse på helt ideell grund. Här finns cirka 350 barn elever mellan fem och fjorton år samt ca 10 lärare.

Exportrådet – kurs i hållbar stadsutveckling i Kisumu 2010

Ludmilla Larsson och Reija Toivio höll 2010 en kurs i hållbar stadsutveckling på uppdrag av Exportrådet. Deltagarna kom från olika delar av Östafrika och deltog i workshop och praktiska övningar som syftade till att ta klargöra konceptet hållbar stadsutveckling och att ta den till ”vardagsnivå” samt ge idéer och förslag på hur man kan påverka sin miljö som stadsplanerare. Intresset för hur byggandet går till i Sverige var stort, inte bara om gestaltning av fysisk miljö, utan även hur beslutsprocessen ser ur, hur vi tillämpar demokrati och hur finansieringen går till.

East African Urban Academy

Under 2009 tog kontoret fram ett förslag för ett nytt campus, East African Urban Academy.  Byggnaden skulle vara ett nav och kunskapshub mellan de lokala universiteten i Kisumu, Maseno och Jooust, Chalmers, Business Sweden och UN Habitat.

Byggnadskomplexet består av flera mindre byggnader, gränder och innegårdar som bildar ett campus. Detta omringas av ett skal av en perforerad mur som styr vinden och luftströmmen genom hela komplexet samt ett perforerad tak som ger skugga och försörjer skolan med elektricitet med sina solpaneler. Byggnaderna är organiserade kring ett torg – den centrala mötesplatsen för komplexet. Tydliga gränser mellan ute och inne är utsuddade. Både trädgården och byggnaderna ska kunna användas i ett pedagogiskt syfte. Utöver ateljébyggnaderna finns det en stor fullskaleverkstad för experiment med material och konstruktioner. Skolans ansikte mot staden är en entrébyggnad som innehåller administration, café med plats för möten och utställningar samt ett gästhus för forskare.

Donationer

Musikhjälpen år 2018 och 2019, där vi haft vår egen insamlingsbössa. Tidigare engagemang har varit Stiftelsen Radiohjälpen, FN.s flyktingorgan UNHCR, Läkare utan gränser, Hjärt-Lungfonden samt Barncancerfonden/Team Rynkeby och Situation Stockholm.

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer