Brunnberg & Forshed Arkitektkontor Allgunnen 4
UPPDRAG Bostäder
PLATS Bolidenplan, Stockholm
SKEDE Underlag för detaljplan
OMFATTNING 152 bostäder, 14 700 kvm BTA
MEDVERKANDE Ludmilla Larsson, Birgitta Gelhaar, Annika Jönsson, Anna Renström, Johan Wallhammar, Moa Zettervall, Landskapsarkitekter Bjerking
UPPDRAGSGIVARE Familjebostäder

Allgunnen 4

Sansad folkhemsarkitektur

I kvarteret Allgunnen 4 har vi gjort ett av våra första Stockholmshus. Kvarteret är ett Stockholmshus och följer det gestaltningskoncept som tagits fram av en styrgrupp bestående av stadsbyggnadskontoret, gestaltningsarkitekter och allmännyttans byggherrar och entreprenörer i samarbete. Med en lugn och rytmisk fönstersättning har vi skapat en sansad arkitektur som känns igen från folkhemmet. Nära Bolidenplan längs Årstastråket i södra Stockholm växer en nya stadsdel fram.

Allgunnen 4, kvarter 22, ligger mellan Bolmensvägen och Johanneshovsvägen, intill torget och tvärgatorna. Kvarteret delas upp i två huskroppar med ett överbyggt garage. Öppningar mellan huskropparna delar med sig av gårdens grönska till gaturummen. Kvarterets byggnadsvolym varierar mellan fem och sex våningar. Bolmensvägen är ett mindre och intimare gaturum med en femvåningsskala generellt. Huskroppen mot Johanneshovsvägen, som är ett större gaturum, är sex våningar. Den ansluter därmed till skalan i omkringliggande planerade kvarter.

Kvarteret har en förhöjd, markerad bottenvåning med lokaler mot torget och mot Johanneshovsvägen i olika lägen. Den har bearbetats med stor omsorg för att ge ett variation till gaturummet. Samtliga bostadsentréer vänder sig mot gata och torg. Bostadsentréerna följer Stockholmshusens koncept. De är indragna från gatan och har en sittplats vid entrén. Entrén avviker med träbeklädnad. Entrén har ett litet skärmtak av plåt. Sockelvåningen mot gatan markeras med tegel i kulör som fångar upp den putsade fasadens kulör. Entrévåningen inrymmer även bostadskomplement som cykelrum, rullstolsförråd och källsorteringsrum. Från den västra tvärgatan nås garaget via en överbyggd nedfart.

Kvarteret är ett Stockholmshus och följer det gestaltningskoncept som tagits fram. Färgsättningen är stram men varm med fina detaljer. Balkonger placeras framförallt på gårdssidan med några få undantag. Främst för att förse lägenheter placerade i hörnen med balkong. Dessa enstaka balkonger tillför liv och variation till gaturummet. Balkongerna är generellt endast 1400 mm djupa.

 

Läs mer på Familjebostäders hemsida

Läs mer om Stockholmshusen

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer