Brunnberg & Forshed Arkitektkontor AB - Elinelunds gårdar Limhanm Malmö stadsbyggnad
UPPDRAG Stadsbyggnad
PLATS Limhamn, Malmö Google Maps
SKEDE Parallellt uppdrag
OMFATTNING 1500 bostäder, skola, besökscenter och verksamhetslokaler
MEDVERKANDE Johanna Gill, Ingrid Moberg, Ida Andersson, Kjell Forshed, Ximena Horjales, Moa Zettervall, LAND Arkitektur genom Sofia Nylén, Anders Kling, Diana Holmbom & Camilla Doms
UPPDRAGSGIVARE Malmö stad

Elinelunds gårdar

Ny stadsdel vid Limhamns kalkbrott

Elinelunds gårdar ligger i skärningspunkten mellan olika storheter som Limhamns kalkbrott, trafiklederna till Europa och ett vidsträckt slättlandskap. Mot vinden, de hårt trafikerade vägarna och det stora landskapsrummet skapas en front av tät bebyggelsemassa. Där innanför vecklar ett varierat, skyddat bostadsområde ut sig med en mångfald av olika bostadstyper och sekvenser av offentliga rum i en låg och tät skala, fast förankrad i en lokal byggnadstradition. I Elinelunds gårdar vill vi återuppväcka tanken om grannskapet. Alla bostäder ingår i ett större sammanhang, ett grannskap att dela med fler.

Det parallella uppdraget Elinelunds gårdar gjorde kontoret tillsammans med LAND arkitektur under-hösten 2019. Under våren 2020 har teamet fått i uppdrag att göra en bearbetning av strukturskissen, något vi är väldigt glada för!

Övergripande struktur

I Elinelund samlas alla bostäder kring bostadsgården. Överskottet av matjord används främst som resurs på bostadsgårdarna och blir ett viktigt bidrag för att tillskapa prunkande och blomstrande gårdar för lek, möten, hälsa och välmående. Tydlig indelning mellan de intima trädgårdsrummen, den gemensamma bostadsgården och de offentliga torgen, platserna och parkerna är en viktig aspekt för människors trivsel. På de generösa bostadsgårdarna finns stora ytor för att skapa ett myller av odling, förråd, cykelmek och gemensamhetshus som bidrar till social samvaro mellan de boende. I Elinelunds gårdar vill vi återuppväcka tanken om grannskapet.

Elinelunds gårdar bygger vidare på planerad bostadsbebyggelse, men definieras framför allt av de stora, öppna omgärdande landskapsrummen. Rum som nu får en ny relation och tydligare definition. Den yttre bebyggelsekanten relaterar tydligt till sin omgivning och i kvarterens inre finns en lägre, intimare skala med ett behagligt lokalklimat. Gatorna är hierarkiskt utformade och husen, oavsett bebyggelsetyp, placeras mot gatan för att skapa tydligt stadsmässiga gaturum.

Vind

För att hantera de starka vindarna i Elinelunds gårdar har bebyggelse- och gatustrukturen i området formats för att bryta vinden och ge skydd, främst från de håll där vinden är som starkast. De förhärskande vindarna – främst från väst och sydväst – bryts när de når området för att åstadkomma ett behagligt lokalklimat för de boende. De vinklade gatorna i stadsdelen skapar också intressanta gaturum och ger nya fondmotiv allteftersom man rör sig i kvarteren. Bostadsgårdarna är relativt slutna mot de stora omgärdande landskapsrummen men får ett mer öppet och varierande inre längs de mindre gatorna och platserna. Stor vikt har lagts vid att alla gemensamma stadsrum, från de mindre, intima platserna till området stadsdelspark formats med vindskyddade väggar i de förhärskande vindriktningarna. Den jämna och relativt låga skalan bidrar också till ett lugnare mikroklimat.

Skala

Bebyggelsen i Elinelunds gårdar består av en jämn skala som varierar mellan 2- 4 våningar. Den högre 4-våningsbebyggelsen stadgar de större stråken, söderut mot motorvägen och mot Blåsebergavägen. Bebyggelsen skyddar mot vind och buller och bildar tydliga gränser mot omgivande landskapsrum. Skalan längs med Blåsebergavägen följer de tidigare bebyggelseetappernas skala och knyter samman bebyggelsen längs hela Blåsebergavägen, från Annetorpsvägen till bron över till Bunkeflostrand. Inåt området skapas en lägre, mer intim och samlad skala med flerbostadshus i en 3+1-skala och par- och radhus i tvåvåningsskala. Flerbostadshusens översta våning göms undan i takvåningen och skapar vackra bostäder med karaktärsfulla takkupor.

Bebyggelsetyper

Alla bostäder i Elinelunds gårdar samlas kring gemensamma bostadsgårdar. Bebyggelsen varieras mellan flerbostadshus, radhus och parhus. Centralt placerade i området finns 4 mobilitetshubbar för parkering, återvinning och förvaring. Två av mobilitetshubbarna är klädda med enkelsidiga bostäder som skulle passa som små seniorlägenheter, ungdoms- och/eller studentbostäder.

 

Juryns bedömning:

”Bedömningsgruppen uppskattar hur teamet i flera omgångar bearbetat förslagen till att bli den stadsstruktur som landar väl på platsen. Kvalitéer så som stora kvarter, bebyggelsen skala, varierad gatustruktur och bevarandet av den gamla vägen som ”piskrappet” genom området är några av förslagets många kvalitéer. Den gröna strukturen är genomtänkt och sammanhängande. Den, tillsammans med placering av skolan och besökspaviljongen ger stora kvalitéer även till ett större område.”

 

Läs mer om projektet på Malmö Stads hemsida.

Läs mer om våra andra liknande stadsbyggnadsprojekt här.

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer