UPPDRAG Stadsbyggnad
PLATS Mellringe, Örebro kommun
SKEDE Genomfört
OMFATTNING Idéskiss för strukturplan innehållande 850 nya bostäder, förskolor, omdisponering av befintlig skola samt samhällsfastigheter och kontor. Delar av förslaget har utgjort underlag till en planansökan.
HÅLLBARHET Ombyggnad och nyttjande av befintlig infrastruktur
MEDVERKANDE Ingrid Moberg, Ida Andersson, Emma Lund, i samarbete med Urbio
UPPDRAGSGIVARE Stenvalvet

Mellringestaden

Trädgårdsstad på Närkeslätten

Under våren 2022 fick vi i uppdrag att skissa fram ett förslag till ny strukturplan för Mellringestaden på väster i Örebro. Målsättningen var att bygga samman befintlig struktur och byggnader med en ny stadsdel utifrån trädgårdsstadens principer med lågt, tätt och grönska som ledord.

Bakgrund

Mellringeområdet i västra Örebro tillhörde från början jordbruksfastigheten Mellringe gård och har utgjorts av åkermark på slätten. I slutet av 50-talet bebyggdes delar av åkermarken ut till ett nytt, modernt sjukhusområde för psykiatrisk vård. I början av 90-talet hade kommunen påbörjat en omvandling av verksamheten och i samband med psykiatrireformen 1995 när mentalsjukhus i Sverige helt lades ned, hade området redan byggts om för att istället inrymma en ny skola, demens- och äldrevård samt idrottsområde. 1992 öppnades Mellringeskolan och området gick från att husera en enskild verksamhet till att husvis inrymma olika kommunala verksamheter med skola, vård och kontor. 2018 såldes fastigheten till Stenvalvet som idag förvaltar området.

Uppdraget

Vårt uppdrag bestod av att ta fram en idéskiss för framtida bebyggelseutveckling av Mellringestaden västerut samt studera möjligheterna att inrymma ny bebyggelse i det befintliga vård- och skolområdet. I uppdraget låg också att föra kreativa dialoger med skolverksamheten, projektgruppen för BRT (Bus Rapid Transport) och stadsbyggnadskontoret, för att kunna planera för en långsiktigt hållbar utveckling av området.

För utvecklingen av vård- och skolområdet har skolverksamheten varit en nyckelfråga. Skolan som idag ligger på stadsranden föreslås här att koncentreras till att bli områdets hjärta och mittpunkt. Därigenom frigörs större delar av fastigheten för utveckling av både nya verksamheter och bostäder. Även idéer för utvecklingen av den ursprungliga Mellringe gård som planeras att omvandlas från privatbostad ingick i uppdraget.

Förutsättningar/analys av projektområdet

Förslaget

Vårt förslag har utgått från trädgårdsstadens principer med en låg och tät bebyggelse i två till fyra våningar, rumsliga gröna gator med tydlig placering av bebyggelsen, blandade hustyper, platsbildningar, gemensamma parkrum samt nära tillgång till grönska och egen trädgård med odling. Från det stora gemensamma, till det lilla privata. Området möjliggör för olika typer av boende med flerbostadshus i områdets mest centrala delar längs med BRT-stråket och i övrigt många parhus, radhus och enfamiljshus. Koncentrationen av bebyggelse ligger i områdets mest centrala delar för att sedan förgrenas ut med lägre och glesare bebyggelse i de mer låglänta delarna mot Älvtomtabäcken. Längs med BRT- stråket placeras även viktiga målpunkter såsom verksamheter, handel och skola som på sikt möjliggör för fler hållbara transporter.

Mellan de gamla byarna Södra Runnaby och Mellringe gård förstärks och delvis återskapas den historiska kopplingen. Närmast Södra Runnaby föreslås en mer gårdslik bebyggelse som möter bebyggelsen längs med Runnabyvägen. Parkering är antingen placerad på den egna tomten, skymd från gaturummet eller i mindre gemensamma garage. Gaturummen har en tydlig hierarki för orienterbarhet och fördelning av trafikflöden.

Det nya området i slättlandskapet kopplas samman med Mellringestaden genom två tvärgående gator som löper på ömse sidor om skolområdet vilket gör att skolområdet kan fortsätta sin verksamhet på samma sätt som idag, där eleverna rör sig i en genom parken mellan skolbyggnaderna till specialsalar och matsal. Strukturen möjliggör för att en av skolbyggnaderna på sikt kan omvandlas till kategoribostäder och delvis förtätas med flerbostadshus, par- och radhus. Väster om området nås rekreationsstråk längs med Älvtomtabäcken, via mindre gröna platsbildningar. Gaturummen är dimensionerade och anpassade för blandtrafik, grönska och öppen dagvattenhantering.

Situationsplan
Inzoom av situationsplan
vy från öst
Vy från norr
Vy från nordväst

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer