Bilderna är gjorda av Walk the Room
SKEDE Underlag för detaljplan, pågående projektering av bostäder
OMFATTNING 183 bostäder i kvarter och 5 radhus i tallskogen
MEDVERKANDE Ingrid Moberg, Morgan Johansson, Maria, Mattsson, David Sandström, Ellen Uggla, Helena Stenström

Sollentuna Hills

Småskaligt stadskvarter på randen mellan stad och skog

Norra Väsjön har många kvaliteter och förutsättningar att bli en unik boendemiljö. Naturmarken, topografin och närheten till staden är exempel på värden att ta tillvara. Väsjöområdet ska upplevas småskaligt, variationsrikt och vara en naturnära stadsmiljö där livet är i centrum. Anpassning till naturen, terrängen och de befintliga värdena ska genomsyra utformningen av området.

Läs mer om projektet på SSMs webbplats

Kvarterets möte med omgivningen

Kvarteret är utformat som ett öppet kvarter där bebyggelsen placerats med en strikt stadsmässig relation till gatan. Genom öppningar in i kvarteret kan man röra sig över gården mot lekparken och skogen i norr. Husens höjd varierar mot Frestavägen för att ge kvarteret en urban omväxlande siluett där stor vikt lagts även vid takens gestaltning.

Kvarteret möter både ny bostadsbebyggelse på motstående sida av Frestavägen och den dramatiska befintliga naturen med bergsknallar och bevarad natur på flera sidor om kvarteret.

Gatuhusen

”Gathusen” mot Frestavägen växlar trapphusvis mellan 3-4 fullt utbyggda våningar och med ytterligare en inredd takvåning där bostäderna förses med kupor och frontespiser alternativt en avslutande våning med indraget fasadliv som möjliggör rymliga takterrasser.

Skogshusen

Bebyggelsen i kvarterets norra del, ”Skogshusen”, har tre våningar med ett lugnt läge mot gården och skogen. Totalt ryms ca 180 lägenheter i kvarteret.

 

Radhusen

De tre våningar höga radhusen trappar uppför gatan österut. De ansluter i skala och typologi till befintlig bebyggelse på höjden och anpassas för att samverka i så hög grad det är möjligt med befintlig mark. På gårdssidan möter de naturen. Entré sker via en suterrängvåning, uteplatser finns både vid entrén och mot gårdssidan på mellanplanet. Den avslutande indragna takvåningen får en takterrass.

Bottenvåningarna

I bottenvåningarna mot Frestavägen utformas lokaler för både verksamheter och bostadskomplement. Bostadskomplement utgörs av gemensam cykelverkstad, förvaring av kvarterets bokningsbara lådcyklar samt generösa miljörum med byteshyllor och välsorterad återvinning. Lokalerna vänder sig mot gatan med entréer och generösa glaspartier.

Interiörerna utförs med ytskikt som är både vackra och hållbara, (tex kakel, klinker, trä, blackboard målad på puts) samt en genomtänkt och inbjudande  belysning.  Verkstad och förvaringsrum för lådcyklar kan med tiden få annat – mer publikt – innehåll. I hörnhuset i korsningen mellan Frestavägen och den lokalgatan finns två uthyrningsbara lokaler.

Utformning, detaljer och material

Genomgående får husen tjockputsade fasader vilket ger dem en stark materialitet och medger att putsen kan utföras med både grövre grängade ytor och kontrasterande släta partier för att åstadkomma en dekorativ mönsterverkan.

Balkonger och terrasser får pinnräcken. Frontespiser utförs med putsad fasad mot gata och gård, medan sidofasader kläs med plåt lika taket.

Gathusens fasader får varma putskulörer som harmonierar med skogens färger. För att ge bebyggelsen en egen karaktär har putsytan delats upp med ett rutverk där en slätare puts får avvikande kulör. Bottenvåningarna lyfts fram och detaljeras med större glasade partier och text som målas direkt på putsytan (gatunummer, ”miljörum”, ”verkstad”).

Entréer, delar av hörnhusets sockelvåning och indragna takvåning får fasader av trä för att knyta an till naturen.

Träpanelen återkommer i Skogshusens gatufasader. De ljusputsade fasaderna delas upp genom ett mittparti med stående träpanel. Husen detaljeras också med slumpvis förekommande fönsteromfattningar av slät puts och stående träpanel i de indragna entréerna.

Radhusen får en uttrycksfull siluett med takterrasser på sin tredje våning. De ljusputsade fasaderna ansluter till Skogshusens tema. Med träpanel i carportarna mellan husen förs också här ett mer taktilt material in i gestaltningen.

 

Interiör bostäder

Vindslägenhet i gathusen, interiör och interiör radhusen.

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer