UPPDRAG Utformning av ny bebyggelsestruktur längs Fisksätravägen
PLATS Fisksätra, Nacka Google Maps
SKEDE Underlag för detaljplan
OMFATTNING ca 375 bostäder, förskola och äldreboende fördelade på 7 kvarter
MEDVERKANDE Johanna Gill, Anna Renström, Moa Zettervall, Mandaworks (landskap och strukturplan)
UPPDRAGSGIVARE Stena Fastigheter AB

Fisksätra entré

Ny årsring i Fisksätra

Fisksätra ska utvecklas och förtätas. Med utgångspunkt från stadens klassiska struktur skapas ett mer levande och aktivt gaturum, i andan av 1962 års vinnarförslag för Fisksätra - ”Det går att gå”. Bebyggelsestrukturen tillför nya mötesplatser, tydligare och tryggare stråk och nya funktioner till området. Samtidigt knyter det nya an till det gamla genom materialval och skala.

Fokus för projektet är att skapa ett samspel där gammal och ny bebyggelse berikar varandra och bildar en helhet. Tillsammans med Stena fastigheter har vi fokuserat mycket på social hållbarhet. En blandning av hyresrätter och bostadsrätter tillför området nya upplåtelseformer.

Den nya bebyggelsen skapar rum både mellan husen och genom att rama in och skapa mer privata bostadsgårdar av de befintliga gröna gårdsrummen. Utblickar från kvartersgatorna i bostadsområdet bevaras och stärks. Vid den nya stationen skapas en entréplats med hemtrevlig karaktär. Den nya entréplatsen utformas med tydliga gångstråk och siktlinjer för att öka trygghet och orienterbarhet.

De nya byggnaderna ska vara ett tydligt tillägg som samspelar med de befintliga. Materialpaletten passar ihop med, och lyfter fram, den befintliga bebyggelsen. Principen för materialval grundar sig i en idé om byggnadsvolymer med varierande fasader i olika kulörer och material, tillsammans med olika mönsterverkan. Puts och inslag av skiffer tillförs som nya fasadmaterial i området och plåt med stark mönsterverkan blir ett återkommande inslag.

Punkthuset vid entréplatsen får en förstärkt gestaltning för att tydligt markera centrum men också för att stärka områdets och platsens identitet. Gestaltningen ska utläsas på avstånd som ett vackert inslag i stadsbilden och samtidigt väcka nyfikenhet för centrumplatsen. På nära håll ska den vara ett lekfullt, vackert, dekorativt hus som samspelar med övriga centrumbyggnader som förstärker känsla av att komma fram / kommit hem till Fiskis. Det dekorativa i fasadgestaltningen ska kunna kopplas till Fisksätras befintliga och nya identitet genom material, kulör och mönster.

De nya byggnaderna ska vara ett tydligt tillägg som samspelar med de befintliga. Materialpaletten passar ihop med, och lyfter fram, den befintliga bebyggelsen. Principen för materialval grundar sig i en idé om byggnadsvolymer med varierande fasader i olika kulörer och material, tillsammans med olika mönsterverkan. Puts och inslag av skiffer tillförs som nya fasadmaterial i området och plåt med stark mönsterverkan blir ett återkommande inslag.

 

Läs mer om projektet på Stena Fastigheters hemsida.

Lär mer om projektet på Nacka Kommuns hemsida.

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer