I M-huset på vänster sida finns utrymme för cykel- och bilpool och gemensamma aktiviteter. Visualisering: ENGRAM
UPPDRAG Stadsbyggnad
PLATS Stora Sköndal, Stockholm
SKEDE Pågår
OMFATTNING Cirka 370 bostäder, förskola, mobilitetshus, LSS-boende och kollektivbostäder
HÅLLBARHET Projektet är kopplat till de globala målen för hållbar utveckling.
MEDVERKANDE Johanna Gill, Emma Lund, Charlotta Creyghton, i samarbete med Land Arkitektur.
UPPDRAGSGIVARE Wallenstam

Stora Sköndal

Globala miljömål sätter prägel

I Stora Sköndal söder om Stockholm växer en ny stadsdel fram. Markägaren som har mycket höga hållbarhetsambitioner vill skapa en förebild när det gäller hållbar stadsutveckling. Vi ritar tre kvarter i samarbete med Wallenstam.

Platsen

Området ligger tjugo minuter från Stockholms city vid Drevvikens strand. Marken ägs av Stiftelsen Stora Sköndal, en idéburen organisation med verksamhet inom vård, omsorg, utbildning och forskning. Här finns idag drygt 550 bostäder för seniorer, studenter, ensamkommande barn och nyanlända familjer i både friliggande småhus och lägenheter. Den nya stadsdelen som beräknas vara klar 2035 omfattar cirka 4 500 bostäder, varav 350 för personer med särskilda behov, cirka 1 500 arbetsplatser, skolor, campus, nya gator, torg, stråk och parker.

Hållbarhet en ledstjärna

Social och miljömässig hållbarhet är stiftelsens ledstjärna i all verksamhet. Hela området ska därför byggas på värderingar kring detta ur flera aspekter

– i arkitektur och gestaltning, miljö, sociala hänsynstaganden och i hur ny teknik kan användas för att förenkla livet. Området ska vara en förebild för både nationell och internationell hållbar stadsutveckling. Här blir en blandning av gammalt och nytt och gamla värden värnas.

Stadsmässiga kvarter med grönska

Vår del i projektet omfattar tre kvarter i denna etapp 2 som planeras vara klar 2028. De innehåller bland annat hyresbostäder, kollektivhus, LSS-boende och förskola. Byggnaderna gestaltas så att de skapar tydliga stadsrum och ger kvarteren en utsida med urban karaktär. Mot huvudgatan är skalan stadsmässig med fasader i tegel, entréer mot gatan och harmonisk fönstersättning. På insidan öppnar sig kvarteren mot naturen. Här är gestaltningen lekfull med fasader i naturfärgat trä och kvadratiska fönster inspirerade av den omgivande 1950-talsbebyggelsen. I kvarteren finns kvarterslokal, växthus och annat som främjar social aktivitet.

 

Situationsplan: LAND Arkitektur

M-hus centralt

I stadsdelen finns tre så kallade M-hus – Möten, Mobilitet och Miljö. Ett av dessa finns i våra kvarter. Huset som till stora delar är publikt är varmt och välkomnande. Här finns utrymme för cykel- och bilpool, cykelservice och andra gemensamma verksamheter. Huset sticker ut med sin fasad i skiffer och markerade bottenvåning. På taket blir det cortenplåt som lyser som guld i kvällssolen. Taket har terrasser med möjligheter till odling. Husets insida är lekfullt i varmt trä.

Hållbarhet under hela processen

Projektet är kopplat till de globala klimatmålen, i alla skeden redovisar vi hur vi arbetar mot dem. Det ställer krav på oss så klart, men är ett spännande arbete. Några av våra lösningar är blandade boendeoch upplåtelseformer, sociala funktioner som kvarterslokaler, takterrasser och gemensamma entréytor. Ett par kvarter kommer att vara helt i trä. Vi utreder grön betong och återbrukat tegel i fasader för de andra. Vårt bästa bidrag till hållbarhetsfrågan är att vi skapar vackra kvarter som människor vill bo i och trivsamma platser att mötas. Där gör vi vår största insats.

Visualisering: ENGRAM

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer