Vy från sydväst. Visualisering: Brunnberg & Forshed
UPPDRAG Bostäder
PLATS Rågsved, Stockholm
SKEDE Pågår
OMFATTNING 63 lägenheter och en verksamhetslokal
HÅLLBARHET Hög ambition social hållbarhet
MEDVERKANDE Rikard Hedin, Charlotta Creyghton
UPPDRAGSGIVARE Ikano Bostad

Kv. Bäverstocken

Förtätning med egen identitet

I södra Stockholm pågår ett övergripande stadsutvecklingsarbete – Fokus Hagsätra och Rågsved. Här ska bli upp till 4 500 nya bostäder. Projektet har särskilt fokus på social hållbarhet och på att stärka de sociala värdena i området. Det innebär till exempel att det ska finnas stor variation av bostäder och aktiviteter och ambitionen att området ska upplevas som jämställt och tryggt för alla. På uppdrag av Ikano Bostad har vi i etapp 2 ritat 63 lägenheter längs en av områdets huvudgator – Bjursätragatan. Förslaget till detaljplan gick ut på samråd i början av december 2022.

Vår arkitektoniska idé

Kvarteret Bäverstocken har en framträdande roll i området och i det omgivande landskapet, det är synligt från många olika håll. Vi har därför gjort kvarterets två hus utan baksidor, alla fasader mot allmän platsmark är behandlade som huvudfasader. De nya husen i träpanel har ett eget uttryck och identitet, de bildar en ny tydlig årsring och inordnar sig samtidigt i den befintliga bebyggelsen.

Material och färgsättning
Husen har trästomme och är klädda med panel i trä. På delar av byggnaden finns lockläkt som bildar relief och skapar skuggverkan och bryter upp fasaden. Fönster, dörrar och räcken går i en varm tegelröd kulör som refererar till tegelfasaderna i grannkvarteren. Kvarterets hörn är accentuerade. I det nordöstra hörnet omges entrén till ett cykelrum av betong med infällt betongglas. I motsatt ände har sockelvåningen betong i ett vertikalt reliefmönster. De lågt lutande taken täcks av gräs och solcellspaneler.

Lägenheterna är yteffektiva med få kvadratmeter boyta i förhållande till antal rum. Här ska man ha råd att bo. De flesta lägenheterna är 45 kvm.

 

 

I bottenvåningen vänd mot parken ligger en publik lokal, här kan bli ett café med solig uteservering mot sydväst

Hållbarhet

Miljömässig hållbarhet
Projektets ambition är att minimera koldioxidavtryck och att bidra till ekologisk mångfald. Husen är ritade för att kunna byggas med volymelement av trä. Solceller och torrängstak både minskar energiåtgången och bidrar tillsammans med väl utvalda växter på gården till biologisk mångfald. Dagvattnet tas om hand för bevattning av planteringarna.

Social hållbarhet och trygghet
I gatuplan ligger det gemensamma cykelrummet med plats för enklare reparationer.

Byggnadens möte med parkrummet och gatan har utformats för att i så stor utsträckning som möjligt bidra till trygghet. Husen bidrar till fler ögon i parkrummet och på gatan. Den gemensamma lokalens stora fönsterpartier lyser på kvällen. Från bostadsgården har man också en bra överblick över parken. Promenadvägen får god belysning om kvällen.

Här kan läsa mer om planförslaget i sin helhet!

Läs mer om Fokus Hagsätra Rågsved

Mellan de två huskropparna skymtas Snösätraskolans höjd. Här bildas ett gårdsrum mellan gata och parkrum
Situationsplan
Kvarteret möter gatan med omsorgsfullt utformad förgårdsmark. Kryssmurar, smidesräcken och växtlighet avgränsar de privata terrasserna

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer