UPPDRAG Bostäder, Stadsbyggnad
PLATS Fisksätra, Nacka kommun
SKEDE Pågår
OMFATTNING Underlag till detaljplan innehållande 250 bostäder fördelade på fyra nya bostadskvarter
HÅLLBARHET Social hållbarhet
MEDVERKANDE Johanna Gill, Anna Renström, Anna Larsson, Christian Löwnertz
UPPDRAGSGIVARE Stena Fastigheter AB

Fisksätra södra

Ny struktur längs Fidravägen

Projektet Fisksätra Södra är en del av utvecklingen och förtätningen av hela Fisksätra. Den nya bebyggelsen utformas i samspel med dagens bostadshus och bidrar till en varierad, attraktiv och trygg boendemiljö. Målsättningen är att skapa ett område där gammal och ny bebyggelse berikar varandra och bildar en helhet. Tillsammans med Stena fastigheter har vi fokuserat mycket på social hållbarhet och ökad trygghet i de offentliga stråk som passerar området.

Struktur

Uppdraget innebär att de storskaliga parkeringsytorna söder om den befintliga lamellbebyggelsen i Fisksätra tas i anspråk för nya bostadskvarter med tillhörande bostadsgårdar. Fidravägen föreslås anpassas till den nya bebyggelsen genom att omvandlas från trafikseparerad bilväg till en mer inbjudande gata med gång- och cykelbana, angöringsfickor och plantering.

Den föreslagna kvartersstrukturen är tänkt att skapa en mer varierad bebyggelse i området genom att införa nya byggnadstyper i skala och struktur som bryter av mot dagens storskaliga bebyggelse. De nya kvarteren har en variation av friliggande lamellhus och hus sammanbyggda i vinkel, som bildar mindre gårdsrum. Den uppbrutna kvartersstrukturen med släpp mellan huskroppar möjliggör för ljusinsläpp och siktlinjer. Fasader och huvudentréer orienteras i huvudsak längs med Fidravägen för att skapa ett definierat gaturum och en inbjudande framsida samtidigt som man ger de nya kvarteren skyddade gårdsmiljöer och visuellt tillför en grön gårdsstruktur till de bakomliggande befintliga bostäderna.

Landskap/ Stråk

De nya kvarteren ansluter till det befintliga gångstråket i öst-västlig riktning som kopplar samman de nya kvarteren med befintlig bebyggelse. Nuvarande ramplösning föreslås byggas om och delvis tas bort för att minska barriäreffekten samt förbättra tillgängligheten och orienterbarheten. Nya kopplingar tillförs längs med stråket genom ett finmaskigt gatunät runtom kvarteren. En ny gång- och cykelkoppling föreslås längs Fidravägen vilket skapar en sammanhängande, mer tillgänglig och tryggare offentlig miljö.

De nya byggnaderna ska vara ett tydligt tillägg som samspelar med de befintliga i material, kulör och skala. Materialpaletten passar ihop med, och lyfter fram, den befintliga bebyggelsen. Principen för materialval grundar sig i en idé om byggnadsvolymer med varierande fasader i olika kulörer och material, puts och inslag av skiffer tillförs som nya fasadmaterial i området.

 

Läs mer på Nacka kommun och hos Stena fastigheter

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer