Skolan i förgrunden, till vänster sporthallen och till höger förskolan i röda byggnaden. Äldreboendet i bildens fond.
MEDVERKANDE Ludmilla Larsson

Hållbar skola i Steninge Slottsby

Natur in på knuten, variation, mycket ljus och en blandning av gamla och unga

Det finns mycket forskning som pekar på grundbehov som arkitektur kan tillgodose, som trygghet, stimulans och identifikation. Vid utformningen av skolan i Steninge Slottsby har vi tagit hänsyn till många aspekter av hållbarhet och hälsa. Här visar vi ett urval av forskning som stöder vårt gestaltningsförslag.

Gamla och unga har nära till både varandra och till naturen

Mitt i Steninge Slottsby kommer en förskola och en grundskola för barn upp till sjätte årskursen ligga granne med ett äldreboende, båda omgärdade av lågskalig och varierad bebyggelse, naturmark, skog och himmel. Sigtuna kommun framhåller som en av sina utvecklingsstrategier att de ska verka för en social hållbar miljö. Planeringen ska främja blandade stadsmiljöer där människor i olika livsskeden och livssituationer kan bo och verka. När människor möts över generationsgränserna och ser varandra, ökar förutsättningarna för att de inte ser på varandra som en grupp, utan mer som individer.

Vad säger forskningen? Olika aspekter av Stimulans är särskilt viktigt i skolmiljö & äldremiljöer. Teorier att mångfald & starka karaktärsdrag, ökar visuell komplexitet, ökar stimulans och pigghet. (Barret, Zhang, Davies, & Barrett, 2015).

Platstillhörighet och identifikation, viktigt för ”socialt välbefinnande” och trygghet

Skolan, den planerade sporthallen och äldreboendet, ligger nära bostäderna och Stenladan med service och restauranger. Hit kan man gå, cykla eller åka buss ända fram. Säkra transportvägar och en gestaltning som kännetecknas av låg skala och överblickbarhet, främjar upplevelsen av trygghet, men innebär också att det faktiskt blir tryggare.

Skolan, bollplanen och sporthallen används även efter skoltid och kan bli en levande och samlande plats för de boende som främjar social gemenskap och möten. Det blir en plats av flera, som Steningeborna kan känna stolthet för och vara en del av.

Vad säger forskningen? Stärkande av identifikation ger möjlighet till personalisering och god orienterbarhet vilket stärker känslan av tillhörighet. (bl.a., Garling et al., 1986), samt att Möjlighet till identifikation/personalisering stärks av intima och personliga rum. Detta förbättrar kunskapsinhämtning, memorering och att minnas information. (McMillan, 1997)

Gott om dagsljus och utblick över naturen hjälper hjärnan att fokusera

Skolbyggnaden och inte minst den omgivande miljön, är varierad och småskalig. Stora fönster släpper in mycket ljus och har dessutom utblickar mot skog och natur. Det ger sammantaget många positiva effekter.

Vad säger forskningen? ”Resultatet av en stor forskningsstudie (n=71 st grundskolor) fann att bra dagsljus hade en signifikant påverkan på elevernas ordförråd och resultat på olika naturvetenskapliga test.” (Tanner, 2009) och vidare: ”Bra naturligt ljus skapar en känsla av fysisk och mental komfort – mer fördelar än att bara vara ett hjälpmedel för syn.”(Barret, Zhang, Davies, & Barrett, 2015)

Barn behöver utrymme att klättra och leka, och gärna i naturen!

Skolan i Steninge Slottsby vetter mot skog och natur på flera sidor. Här kan både gamla och unga stimuleras och återhämta sig. Vi vet att vistelse utomhus och i natur är viktig för barns lek och lärande. Finns inte naturen inpå knuten, är en stor, grön skolgård viktig. En angelägen fråga, både för det enskilda barnets hälsa och utveckling, och för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

Hösten 2019 publicerade Boverket en kartläggning av barns utemiljö i Sverige. Den visade bland annat att dagens skolgårdar minskat. Det är visserligen stora skillnader mellan olika delar av landet, men Stockholms skolgårdar är minst. Vi talar alltså om den yta där många av dagens drygt en miljon grundskolebarn tillbringar majoriteten av sin utomhustid på och som, enligt forskningen, är viktiga för barns fysiska aktivitet.

Vad säger forskningen?  Naturupplevelser ger positiv stimuli: förbättrar livskvalitet, och ökar vår terapeutiska förmåga. ”Forskning visar positiva effekter av naturupplevelser, bl.a. att livskvaliteter förbättras när det finns gott om användbara utomhusmiljöer vid skolan. Det uppmuntrar intresse för problemlösning, främjar social interaktion, förbättrar fysisk och kognitiv utveckling och uppmuntrar fantasi och empati.  (e.g. Wells & Evans, 2003; White 2006)

Nästa steg

I slutet på april 2019 väntas detaljplanen för Steninge Slottsby och skoltomten vinna laga kraft och arbetet med skolan fortsätta.

Fler skolor i vår portfölj

Kontoret arbetar även med Arvika skola och en skola i Alviks Strand, båda på rit- eller planeringsstadiet. Här drar nytta av den forskning som finns samt de samarbeten och erfarenhetsutbyte som vi gör tillsammans med Forum Bygga Skola.

Länkar:

Läs mer om projektet Steninge skola

Arvika Skola där vi precis fått förnyat förtroende att fortsätta rita färdigt skolan.

I Alviks Strand har vi arbetat med en översiktsplan inklusive en ny skola med bibliotek, en idrottshall samt sex förskolor,

Forum bygga skola, där vi både lär oss mer och bidar till utveckling av framtidens lärmiljöer.

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer