UPPDRAG Bostäder, Samhällsfastigheter, Stadsbyggnad
PLATS Sigmaområdet, Upplands Väsby kommun
SKEDE Pågående uppdrag
OMFATTNING Underlag till detaljplan samt formella planhandlingar innehållande 30 nya hyresrättsbostäder och en ny förskola med 5 avdelningar.
HÅLLBARHET Träbyggnad, stort fokus på social hållbarhet och trygghet
MEDVERKANDE Pär-Olof Olofsson, Anna Renström, Ida Andersson, Christian Löwnertz , i samarbete med Urbio
UPPDRAGSGIVARE Väsbyhem

Hopprepet

Tillägg i 60-tals miljö

I samarbete med Väsbyhem har vi tagit fram ett förslag för nybyggnad av förskola och 30 hyresrättsbostäder i Sigmaområdet i Upplands Väsby. I detta projekt har Brunnberg & Forshed också agerat planstöd för Upplands Väsby kommun och i samarbete med kommunen tagit fram planhandlingar. Byggnaden har anpassats till den omkringliggande 60-talsbebyggelsen genom skala och form och har fått ett tydligt eget uttryck genom sin samtida fasadgestaltning. Planen hanterar komplexiteten av anpassning i ett befintligt bostadsområde samtidigt som den uppfyller nuvarande krav för både förskola och bostäder.

Den nya byggnaden utformas med en öppen bottenvåning med bostadsentréer mot gatan. En omsorgsfull gestaltning av bottenvåningen och ett omhändertagande av byggnadens möte med gatan bidrar till ökad trygghet på platsen och tillskapar nya kvaliteter i området.

Gemensamma uteplatser för bostäderna placeras på takterrass på förskolans tak och i markplan vid byggnadens sydvästra del riktad mot Sigma centrum. Placeringen av uteplatser och bostadskomplement i bottenvåning bidrar till ökad trygghet i området.

Förskolevolymen utformas med ett organiskt formspråk för att passa in i landskapet och parken. Den högre delen som innehåller bostäder ges ett stramare formspråk som knyter an till den ursprungliga bebyggelsen i området i volym och skala.

Förskolegården gestaltas för att upplevas som en del av det större samlande parkrummet. En väl omhändertagen gård bidrar till att öka trygghet i utemiljön. Gården anpassas till platsens topografi och så många som möjligt av de uppvuxna träden sparas.

Illustrationsplan
Befintliga träd och terräng bevaras för att behålla de naturvärden som finns på platsen idag. Samtidigt bidrar det till en spännande och utvecklande lekmiljö för förskolan.
Modellstudie, flygvy från norr
Modellstudie, flygvy från söder med park och förskolegård i förgrunden.
Kvällsbild med upplyst bottenvåning mot den inre förskolegården och parkrummet.

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer