UPPDRAG Bostäder, stadsbyggnad
PLATS Täby park, Täby kommun
SKEDE Pågår
OMFATTNING Detaljplanen möjliggör för blandad stadsbebyggelse med cirka 1 000 bostäder, lokaler i bottenvåningar, två förskolor, parker samt ett mobilitetshus med bilparkering och centrumfunktioner. Planerad granskning hösten 2024.
MEDVERKANDE Ingrid Moberg, Rikard Hedin, Olle Salomonson, Anna Renström, Anna Larsson, Emma Lund, Martin Bohumel, Christian Löwnertz, Agnese Prodniece
UPPDRAGSGIVARE TPAB (Joint Venture JM & Skanska)

Täby park västra Boulevarden

Arkitektonisk kvalitet på det gamla galoppfältet i Täby

I samarbete med TPAB och Täby kommun är vi engagerade i att forma framtiden för den västra delen av Täby park. Genom att skapa en genomtänkt strukturplan och detaljplan för nio kvarter längs västra Boulevarden (Dp4), inklusive ett kvalitetsprogram, vill vi tillsammans skapa en attraktiv och levande stadsdel.

Den nya stadsdelen Täby park ligger i anslutning till Täby centrum. Planområdet binder ihop Täby allé och tidigare etapper i östra delen av Täby park med nio nya stadskvarter. En stor del av planområdet har fram till 2016 använts till galoppbana.

Strukturplanen och detaljplanens syfte är att fortsätta utbyggnaden av Täby parks tydliga stadsstruktur med hög arkitektonisk kvalitet, varierad bebyggelse med attraktiva miljöer, hållbara lösningar samt ett funktionsblandat innehåll. Detaljplanen möjliggör för blandad stadsbebyggelse med cirka 1 000 bostäder, lokaler i bottenvåningar, en stor förskola, parker samt ett mobilitetshus med bilparkering och centrumfunktioner. Längs Boulevarden placeras lokaler i bottenvåningar för att aktivera den offentliga miljön och skapa stadsliv.

Eftersom området tidigare använts som galoppbana samt är stort och flackt finns det få befintliga landskapselement inom planområdet för den nya bebyggelsen att förhålla sig till. Däremot finns många viktiga målpunkter och siktlinjer i omgivningen som ska bindas ihop och kopplas samman med Täby parks struktur. Just därför har strukturen och tillskapandet av nya landskapselementen inom området varit viktiga. Ett sådant element är den så kallade gröna slingan, ett långsträckt rekreativt parkrum som knyter samman grannskapsparkerna med den stora stadsparken.

Bilparkeringar är placerade i ett gemensamt mobilitetshus för boende samt som besöksparkering. Mobilitetshuset är tänkt att också innehålla en livsmedelsbutik och mindre verksamhetslokaler. I syfte att uppnå en funktionsblandad stadsdel och flexibilitet över tid kan samtliga bostadskvarter också innehålla kontor.

Detaljplanen styr bebyggelsens utformning så att de olika stadsrummen, utifrån gatornas hierarki och karaktär, särskiljs och förstärks. Särskild stor vikt har lagts vid att utforma och ge det offentliga rummet karaktär. Gestaltning av byggnader och offentlig miljö bidrar till en levande, hållbar och attraktiv stadsmiljö. Den södra delen av den stora centrala stadsparken ingår i detaljplanen och skapar  rekreativa värden för boende och besökare samt innehåller dagvattenhantering och skyfallsytor för stor del av Täby park.

Övergripande strukturplan för Täby park.

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer