UPPDRAG Kontor/kommersiellt
PLATS Värtahamnen, Stockholm
SKEDE Pågår
OMFATTNING Systemhandling och bygglov innefattande 49 000 kvm BTA
MEDVERKANDE Johan Brogren, Nina Barcon, Patrik Hammarlund, Björn Holm, Arvid Nystedt, David Planhem
UPPDRAGSGIVARE Niam

The Dockworks

Karaktärsfullt kontor i Södra Värtan

Södra Värtan ingår i stadsutvecklingsområdet Norra Djurgårdsstaden, ett område anpassat till framtida klimatförändringar där biologisk mångfald och ekologiska värden värnas. Tillsammans med NIAM har vi i Södra Värtans norra del skapat Kv. Neapel - The Dockworks - en byggnad där gestaltningen präglats av kopplingen till platsens historia; en plats för hamn- och industriverksamhet, men inom en snar framtid en plats för arbete och vistelse som möter och tillfredsställer nya behov, hos människor, företag och organisationer.

Södra Värtan blir en mix av kontor och bostäder med öppna bottenvåningar, parker, torg, och förskolor. Den norra delen av planområdet kommer innehålla kontor med lokaler i bottenvåningen, hotell och handel. Den tillkommande bebyggelsen kommer att utgöra en ny vattenfront och entré till Stockholm vilket ställer krav på en sammanhållen utformning med hög arkitektonisk kvalitet.

Kvarteret Neapel 3 består idag av hotell och kontor uppfört under tidigt 90-tal. En smal lokalgata delar kvarteret i två block, och det är i den västra delen den nya kontorsbyggnaden skall uppföras. Byggnadens avtryck är storskaligt. Genom att dela in kvarteret i flera volymer bryts skalan ned och kan bättre knyta an till omgivningen. Indelning görs i tre tydliga volymer med gavlar och up­pglasade mellanrum. Volymer och fasader är formade att uttrycka en enkel och robust industrikaraktär, med koppling till platsens historia präglad av hamn- och industriverksamhet.

Gavelmotivet är det som ger kv Neapel – The Dockworks sin karaktär och särart. De lutande fasaderna ger dessutom dagsljus till de två ljusgårdarna. Dessa görs helt uppglasade för att tydligt särskilja sig från de tre huvudbyggnaderna.

Mot norr möter byggnaden storskaligheten i den angränsande hamnbassängen och vattenrummet med sina stora fartyg. Mot söder och Hangövägen ges byggnaden en sexvåningsskala för att möta gaturum och befintlig bebyggelse.

Av vikt är hur byggnadens två våningar höga sockel möter Hangövägen; transparens, genomsikt och tillgäng­lighet präglar denna. Att skapa öppenhet och tillgänglighet mot gatan har varit en viktig förutsättning. Entréplanet får ett uttryck som tydligt visar att det ryms publika ytor innanför; uppglasningen exponerar verksamheten och ger samtidigt ljus och trygghet mot gatan, vilket understryks av den dubbla rumshöjden vid huvudentrén. De publika ytorna fortsätter sedan uppe på den översta våningens takterrass, tänkt att rymma bar- och kaféverksamhet, inramad av storslagen utsikt.

Takterrassen på den högsta delen får glasade väg­gar som skydd mot väder och vind, där fasadernas vertikala profiler dras upp hela vägen till vindskyddens krön.

 

Se byggnaden från gatan och desss interiörer i 360 graders vinkel här.

Läs mer om projektet på Värtahamnens eller The Dockworks hemsida.

Vy från taktertassen.

Vy från takterrassen.

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer