SKEDE Parallellt uppdrag, planarbete pågår
OMFATTNING Planuppdrag
MEDVERKANDE Johanna Gill, Andreas Thöje, SWMS Arkitektur och Ramböll

Parfymfabriken

Mälarstaden 3.0

I det parallella planuppdrag som vi lämnade in som ett av tre team, var målet att utvidga den befintliga stadskärnan i Ekerö centrum på industriområdet österut med bostäder, förskola, park och kopplingar.

I juni 2018 beslöt fastighetsbolaget Exerton och Ekerö Kommun att gå vidare med vårt skissförslag. De bärande tankarna är att bygga vidare på den befintliga småstaden och skapa en tät lågskalig struktur som står i stark kontrast till omkringliggande landskapsrum. I förslaget kopplas de nya kvarterens stråk och samband ihop med omgivande delar.

I konceptets begrepp ”mänskligt” ligger att genom fysisk gestaltning skapa långsiktigt hållbara vackra och trivsamma miljöer som främjar tillhörighet, välmående och aktiviteter på platsen. En tät, lågskalig och myllrande struktur med starka inslag av grönska och attraktiva, gemensamma stadsrum.

Tätt och myllrande

Förslaget innehåller små kvarter som förskjuts i relation till varandra och ger oregelbundna små pocketplatser och gränder. Genom gränderna silar ett finmaskigt nät och fria siktlinjer mot vattnet skapas. Lokaler, service och marknadsplatser ges plats och här planeras även en naturliggande förskola samt integrerat vårdboende.

Tidig handskiss

Ralph Erskine och platsen

Ekerö centrum och dess bostäder är en väl sammanhållen enhet med en särpräglad karaktär, gestaltad av arkitekt Ralph Erskine. Området invigdes 1990.

Vi vill ta tillvara på och berätta platsens historia, utan att kopiera. Genom att noggrant studera vad som har varit där, vad som är där, och vad som kommer adderas kan vi skapa en tydlig förankring till platsen. Detta förstärker platsens identitet och bidrar till en omsorg och omtanke till de människor som kommer att bo och vistas där.

Historia

På platsen låg tidigare ett tegelbruk från 1850-talet, och intill det byggdes även ett sågverk. Historien om industrierna återberättas i den nya arkitekturens materialitet. Tegel och trä dominerar i materialvalet och skapar en stark identitet för den nya stadsdelen.

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer