Foto: Sandra Birgersdotter – Ek
UPPDRAG Nybyggnad bostäder, 55+
PLATS
SKEDE Inflyttat
OMFATTNING 30 lägenheter
MEDVERKANDE Pär-Olof Olofsson, Angela Covacu Bohm
UPPDRAGSGIVARE Seniorgården & JM

Grönviks dunge

Plus 55 boende intill S:ta Birgitta kyrka i Bromma

Två faktorer har varit avgörande för gestaltningen av Grönviks dunge, att bevara och förstärka Sankta Birgitta kyrkans auktoritet på platsen samt strävan efter att hitta en typologi väl avstämd mot den kringliggande trädgårdsstaden. För att ge kyrkan större utrymme och värdighet vidgas platsen framför kyrkan upp och ges karaktären av ett entrétorg. Ny bebyggelse underordnar sig det nya entrétorget och dras tillbaka för att ge kyrkan ett fritt himmelsrum.

Den nya bebyggelsen placeras i vinkel mot entrétorget och ger utrymme för en fin förgårdsmark med plats för grönska, samtidigt som de nya byggnaderna står tydligt förankrade på platsen. För att uppnå en småskalig karaktär delas bebyggelsen upp i tre volymer. Våningshöjden begränsas till tre våningar mot gatan där varje byggnad får en uppbruten volym för att ytterligare bidra till ett småskaligt uttryck.

De tre nya huskropparna ges alla samma volymuppbyggnad och uttryck för att ge ett lugn och harmonisk helhetsintryck. Entréer samt bostadskomplement vänder sig mot gatan och mot den halvprivata bostadsgård som möter entrétorget med en låg häck.

Koncept- befintlig bebyggelse

Idag avslutas nockeby kyrkväg i en vändplats med naturmark på ena sidan och det storskalig bostadsbebyggelse på den andra. Platsen upplevs som odefinerad där intilliggande bebyggelse upplevs vända ryggen till gatan. Nockebybanan har här sin slutstation men saknar här ett tydligt stadsrum som karaktäriserar flertalet av banans övriga stationer. Kyrkan med dess klocktorn är ett landmärke som markerar höjdpunkten på Nockebytoppen

Koncept- entrétorg

För att ge Nockeby Kyrkväg ett värdigare avslut öppnas platsen upp och avslutas med ett entretorg där St:Birgitta kyrka ligger i fonden. På trädgårdsstadsmaner anläggs en generös trädplanterad trottoar vilken kopplas från Nockebybanans ändhållplats fram till kyrkan. Med den öppna torgytan där St: Birgitta kyrkan ges ett stort fritt himmelsrum förstärks upplevelsen av Nockebytoppen som höjdpunkt i landskapet samtidigt som torgytan ger ett värdigt avslut på Nockebybanan

Koncept- typologi

För att uppnå en småskalig karaktär delas ny bebyggelse upp i tre skilda volymer. Byggnaderna placeras i vinkel mot entrétorget vilket ger plats för en grön/odlad entrégård samtidigt som byggnaderna är tydligt förankrade mot gatan för att definiera torgytan. Våningshöjden begränsas till tre våningar mot gatan där varje byggnad får en uppbruten volym för att ytterligare knyta an till trädgårdsstadens volymskala och proportioner.

Koncept- grönstruktur

Befintlig naturmark söder om de tänkta volymerna är kännetecknande för trädgårdsstaden och lämnas ograverad. Särskilt betydelse ges till befintliga barrträd vilka skänker en unik skogskaraktär till området, särskilt viktiga individer är angivna och har gett avtryck på husplaceringen för att kunna sparas. Befintlig slänt som gränsar till naturmarken söder om ny bebyggelse bevaras och utgör en naturlig avgränsning mellan natur- och kvartesmark. Ny bebyggelse avgränsas av befintlig grönska mot spårvagnshållplatsen.

Visualisering tidigt skede- exteriört

från gatan

Visualisering tidigt skede- interiört

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer