SKEDE Planarbete, våren 2014, Underlag för gestaltningsprogram, hösten 2014
OMFATTNING Ca 1500 bostäder, skolor, service, infrastruktur
BYGGHERRE Lunds kommun
UPPDRAGSANSVARIG Andreas Svensson, Kjell Forshed
HANDLÄGGARE Andreas Svensson

Stångby Lund

Stångby Stationssamhälle, Lunds kommun

Planuppdrag. Framtagande av illustrationsplan och underlag till gestaltningsprogram för en expansion av Stångby stationssamhälle i Lunds kommun.
Situtationsplan
Den gröna trädgårdsstaden.

Förslaget bygger på den låga och täta trädgårdsstadens ideal, med tydligt gröna inslag och omsorgsfullt proportionerade gaturum.

Hjärtat är ett stort samlande parkrum. En ny allé vinklar sig fram genom det nya samhållet, som en pulsåder. Längs allén ligger skolor, förskolor, äldreboende, lokaler och bostäder. Gatorna bilder ett finmaskigt nät. Samhållet kantas av ett grönt stråk som skyddar mot vindar och jordflykt och ger plats för gång-/cykel- och ridvägar.
Planstruktur. Stångby allé
Planstruktur. Stångby allé och Stråket
Planstruktur. Stångby allé, Stråket och offentliga byggnader
Planstruktur. Offentliga byggnader och lokaler
Planstruktur. Hushöjder
Planstruktur. Flerbostadshus respektive markbostäder
Grönstruktur. Parkrum, alléer och dagvatten
Illustrationsplan
Gröna gator. Stångby allé
Gröna gator

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer