UPPDRAG Stadsbyggnadskoncept
PLATS Linköping, Sverige
SKEDE Parallellt uppdrag inför detaljplan
MEDVERKANDE Andreas Thöje, Johanna Gill, Ida Andersson, Moa Zettervall, SWMS Arkitektur: Sofia Westerlund, Mårten Setterblad, Ulrika Liljenfeldt

Berga Äng

Stärka, koppla och integrera!

Under hösten 2018 blev vi inbjudna att delta i ett parallellt uppdrag i Linköping för att ta fram ett stadsbyggnadskoncept i stadsdelen Berga äng. Parallellskissen är en första del i Linköping kommuns satsning på att i tidigt skede, tillsammans med flera byggaktörer, ta fram nya detaljplaner med god genomförbarhet. I uppdraget ingick att lägga extra fokus på hur området möter staden och angränsande områden och hur den gröna och blå strukturen tas om hand. Hur mötesplatser och social hållbarhet kan skapas och integration underlättas. Buller, höjdsättning, kollektivtrafik, ekonomiskt byggande och förvaltning samt effektiva hus var också viktiga faktorer och förutsättningar som vi arbetade med.

Vi tror på goda samarbeten och den här gången teamade vi återigen ihop oss med Sofia, Mårten, och Ulrika på SWMS arkitekter. Nu ser vi fram emot att fortsätta utveckla våra tankar om en god stad med fokus på att stärka, koppla och integrera.

Vision

Berga Äng är idag ett öppet landskapsrum – ett mellanrum – mellan Berga och Södra Ekkällan. Detta mellanrum separerar staden och skapar oönskade avstånd och barriärer. Berga Äng är också en plats med fantastiska naturvärden som används flitigt och integrerar människor från hela Linköping. Dessa naturvärden vill vi med vårt förslag ska bli ännu mer attraktiva och nyttjade av flera.

Genom att bygga tätt och stadsmässigt skapas kopplingar mellan Berga och Linköping centrum, främst för gång- och cykeltrafik. Arkitekturen och planstrukturen är sammanhållen, vacker och genomförbar vilket bidrar målen om ett koldioxidneutralt Linköping 2025 och Bostad för alla. Den täta strukturen innehåller nya platser men kanske ännu viktigare, den skapar rum som stärker de platser som finns där idag. Nötabacken blir riktningen inåt i området och fortsatt synlig mellan bebyggelsen från Haningeleden och Söderleden.

Traditionen med kvartersbebyggelse och bostadsgårdar finns i Berga redan idag. Vi tar fasta på den men utvecklar en mer stadsmässig struktur, med tydligare gräns mellan privat och offentligt där de gemensamma park- och gaturummen, mellanrummet mellan husen, är lika viktiga som husens utformning för helhetsmiljön. Med denna tydligt avgränsade struktur kan människor mötas i park- och gaturummen och tillsammans bilda en integrerad stadsdel.

Spåren av slättlandskapet syns längs med Bergadammen och manifesterar sig genom parken som tillför kvalitéer som samlar människor i hela Berga. Bergadammen tillgängliggörs genom den nya å-promenaden och Tinnerö eklandskap får en ny tydlig entré som förlängs in i naturreservatet och ökar tryggheten mellan Berga och Smedstads Ridsportcenter.

Vi vill stärka, koppla och integrera!

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer