Näsby Slottspark Brunnberg Forshed Foto: Olle Nordell
UPPDRAG Bostäder, stadsbyggnad
PLATS Näsby, Täby kommun
SKEDE Inflyttat 2022
OMFATTNING Underlag för detaljplan, projektering av bostäder och strukturplan innehållande ca 360 bostäder och vårboende i tre delområden; Strandängarna, Norra Parken och Södra Parken.
MEDVERKANDE Sören Eriksson, Ingrid Moberg, Maria Mattsson, Emma Lund, Olle Gudmundsson, Maria Mattsson, Stefan Brink, Ana Laura Kansky, Lars Jonsson, Ellen Uggla, Oscar Öqvist
UPPDRAGSGIVARE Niam

Näsby Slottspark

Tidlös bostadsarkitektur möter kulturminne

Näsby Slott har anor från 1600-talet. På strandängarna vid Saltsjön, intill slottet, barockparken och den gamla äppelträdgården, har vi gjort ett varsamt tillägg av bostäder i den anrika miljön i Näsby Slottspark.

Ambitionen är att den nya bebyggelsen i Näsby slottspark ska upplevas som naturligt framvuxen. Den nya bostadsbebyggelsen vid Näsby slott koncentreras till tre olika delar; Strandängarna, Norra Parken och Södra Parken.

Sammanhållen helhet

Vi  har gjort ett varsamt tillägg i Näsby slottspark, i den norra delen av parken sker en utbyggnad av stationskvarteret vid Roslagsbanan, med ett mjukt format kvarter som möter strandängen. Norr och söder om Barockparken utvecklas bostadskvarter som präglas av parkens strikta uppbyggnad.

Den nya bebyggelsens skala varierar mellan 2-4 våningar med en indragen takvåning och anpassas till förutsättningarna i de olika delarna av området. Hustypologin och  bebyggelsemiljön i sin helhet förhåller sig respektfull till byggnadsminnet och utgör en helhet som samspelar med de äldre byggnaderna och slottsmiljön. Stor vikt har lagts vid att få husen att smälta in i landskapet och inte sticka ut för mycket i relation till Slottsmiljön. Bostadskvarteren har också anpassats till befintlig terräng och bäddats in med grönska i gator, gårdar och förgårdsmark. Gränser mellan privat och mer offentligt tydliggörs med häckar.

Marken utformas för att ansluta naturligt till befintliga högre och lägre nivåer och de nya byggnaderna placeras med hänsyn till utredd översvämningsrisk. Tidigare bearbetad mark omformas där det tillför nya värden till den planerade strukturen, tex i Norra och Södra parken.

Gator och markbehandling

Med enhetliga markmaterial får slottsområdet en tydlig och sammanhållen karaktär. Gatorna utformas med begränsad asfaltsyta och med stenmjöl på parkeringsytor och gångbanor för att skapa ett intryck av park i hela området men även för att inordna sig i slottsmiljön. Den asfalterade körytan kantas med friser av sten.

Inom kvartersmark anläggs planteringar och träd planteras på gårdar och förgårdsmark vilket även berikar gatumiljöerna. Hårdgjorda ytor utförs i grus/stenmjöl på parkeringsytor och trädgårdsgångar. Belysningen hålls diskret.

Parkmiljö

Norra Parken, parkmiljö på kvarterets gårdssida.

Bostadshusen får mysiga uteplatser och balkonger med en inramande träkonstruktion.

Parhusen i Norra parken är de minsta byggnaderna i området som möter de låga radhusen.

 

 

Villor för flera

Flygvy över Näsby Slottspark

Södra Parken

Flygbild över kvarteret i södra parken. Bild: Adore Whyte/Lilja

Södra Parken, gatuentréer.

Vårdboende

För att bibehålla en konsekvent områdesgestalning fick kontoret även uppdrag att utforma fasaderna på ett vård- och omsorgsboende i Södra parken. Näsby vårdboende är resultatet av ett mycket trevligt samarbete med APH Arkitekter, där de ritat insidan och vi utsidan.

Utifrån ett ganska låst program har vi försökt få byggnaden att ödmjukt möta och bygga vidare på den starka stämning som redan finns på platsen. Det har varit mycket stimulerande med ett uppdrag där bearbetningen av proportioner fått lov att stå i centrum för arbetet. Vårdboendet är uppdelade i olika volymer för att få en trevlig skala och en bra relation till slottet. Putsfasadens milda ockratoner förstärker denna uppdelning och de olika nyanserna är noga utvalda för att passa in i vårt kulturlandskap. Fönsterna är uppbyggda av lufter och har vertikal riktning.

Takfoten som avslutar fasaden uppåt är artikulerad med omsorg och kopplar med sitt uttryck samman byggnaderna i parken. Balkongernas pelare balanserar fint i sina mått mellan stadig och nätt och stämmer väl med huset. Här erbjuds en lättillgänglig plats att i svalkande skugga och skydd mot regn kunna njuta av den härliga trädgården. De boende i omgivningarna har genom ett politiskt engagemang varit med och påverkat bebyggelsen genom hela processen vilket varit både inspirerande och sporrande.

Det känns som en värdig plats att få åldras på tillsammans med äppelträden och den underbara utsikten över Näsbyviken.

 

Läs om när vi var på byggplatsbesök i Näsby Slottspark.

Läs om vårt andra projekt i Västra Roslags Näsby.

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer