Brunnberg Forshed Hägerstens Allé Projektet sett från norr. De två lamellerna längst till upp till vänster är ritade av Murman Arkitekter.
UPPDRAG Bostäder och stadsbyggnad
PLATS Hägersten, Stockholm Google Maps
SKEDE Underlag till detaljplan
OMFATTNING ca 200 bostäder
MEDVERKANDE Alessandro M. Lucca, Tijana Petrovic, Jonas Frick, Issa Ali, Moa Zettervall
UPPDRAGSGIVARE SSM

Hägerstens allé

Fina trähus i känslig miljö

I samarbete med SSM har vi ritat 200 lägenheter i Henriksbergshamnen i Stockholm, längs Hägerstens Allé. För att passa in i denna känsliga miljö är lägenheterna fördelade i flera hus som varsamt placeras för att passa in bland befintliga hus, naturen samt platsens topografi och kulturhistoria. Byggnaderna har ett sammanhållet och karaktärsfullt uttryck och tillgängliggör det gamla verksamhetsområdet för allmänheten.

Topografin och områdets historia som verksamhetsområde har präglat platsens karaktär, ett verksamhetsområde som angränsar till naturmark, Eolhälls 4H-gård och Båtklubben. Platsen ligger fint vid Mälaren och längs strandpromenaden som sträcker sig från Vinterviken ner mot Mälarhöjden.

Från Hägerstens Allé angörs området idag via en kraftigt lutande (14 %) tillfartsväg. Väl nere i området präglas miljön av en varierad småskalighet med blandade verksamheter, intima rumsligheter och fina utblickar mot Mälaren. Det kulturhistoriska värdet ligger inte bara i enstaka byggnader men även i värdefulla rumsbildningar och utblickar.

Platsen har idag en egen, definierat och tydlig karaktär som skiljer sig från de angränsande bebyggelsestrukturerna och projektet vill medvetet förtydliga detta. Genom att lägga till enkla volymer med sadeltak och disponera dem i olika riktningar, vill projektet lyfta fram platsens varierande karaktär och understryka relationen med angränsande miljöer.

Mot Mälaren i norr och mot Hägerstens allé i syd, disponeras husen parallellt med stråken, så att rumsbildningar blir tydliga och gränser mellan privat och offentligt blir lätt att uppfatta. Mot Strandpromenaden avgränsas den bevarade trädgården med en låg mur, och lägenheternas uteplatser ligger lätt förhöjda på en mur. Den nya strandpromenaden har ett betydlig generösare bredd än idag och har plats för många, från flanörer till ridande barn.

Mot naturen och den stigande topografin är husen högre och placerade med synliga gavlar längs en solfjärde, tajt mot naturen och berget bakom, och öppna mot Mälaren och utsikten.

Det känsliga mötet mot 4H-gården görs med en byggnad med en våning lägre, utan balkonger, och med en lugn och regelbunden fönstersättning. För att ytterligare säkra ett bra och tydligt möte med 4H-gården går det ett två meters hög plank längs tomtgränsen samt möjlighet att plantera en häck framför.

Mot Båtklubben och de befintliga radhusen sker mötet med den nya bebyggelsen mer nyanserat jämfört med samrådsförslaget; bebyggelsen är indragen från tomtgränsen och den nya kvartersgatan som leder ner till området får en fin placering som ger både utsikt, nya siktlinjer och bra orienterbarhet.

Väl nere i områdes ”kärna” samsas de tre bevarade husen, nya hus med höga gavlar och bokaler i två våningar kring ett gemensamt rum där slutenhet och intimitet, varvas med öppenhet och utsikter. Platsens kulturhistoriska värde tas till vara genom att nya bebyggelsen läggs till så att värdefulla rumsbildningar, siktlinjer och befintliga hus bevaras och förstärks.

Mellan husen är det en varierat och artikulerat ”shared space” med plats för alla, bilar på gåendes villkor för att nå garaget i två våningar, men framförallt för boende och besökare, med generösa entréer till bostäderna samt möjlighet till lokaler, festlokaler, gemensam tvättstuga, ”kajakhotell” eller små mobilitetshus för att serva sin cykel.

Den nya bebyggelsen är enhetligt gestaltad och reser sig med enkla och tydliga volymer i  den varierande miljön och utformas huvudsakligen i trä för att skapa en tydlig kontrast mot den befintliga bebyggelsen i värma putskulörer.

Hus G och H längst ner i bild ritas av Murman Arkitekter.

 

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer