Kvarter I från Enskedevägen, illustration OKK+
UPPDRAG Bostäder
PLATS Slakthusområdet, Stockholm stad
SKEDE Pågår
OMFATTNING ca 120 bostäder och ca 100 kvm verksamhetslokaler
HÅLLBARHET Social hållbarhet, biologisk mångfald och mobilitet
MEDVERKANDE Johanna Gill, Hans Bergström, Mikael Slotte, i samarbete med Urbio landskapsarkitekter
UPPDRAGSGIVARE Corem

Kv. G & I Slakthusområdet

Hemkänsla i Slaktis

Kvarter G+I utgör entrén till Slakthusområdet från sydväst. Ambitionen är att kvarteret ska tillskapa en vänlig markör för det nya Slakthusområdet med en tydlig avläsning av dess huvudfunktion, hemkänsla. Bostadsbebyggelsen får ett stabilt och sammanhållet arkitektoniskt uttryck med industriell prägel uttryckt i material och detaljer som skiljer sig åt mellan volymerna beroende på läge i stadsrummet.

Projektet startade med vinst i ett parallellt uppdrag för kvarter G våren 2021. Under sommaren 2021 utökades projektet med kvarter I och underlag till samrådshandlingar togs fram hösten 2021.
Kvarter G i gråskala. Visualisering Brunnberg & Forshed

Volym och komposition

Gatans kraftiga lutning accentueras av en trappande sekvens av byggnadsvolymer. Detta beskriver platsens topografi och den volymmässiga skalförskjutning som sker ner mot villabebyggelsen i Enskede. Från Södra parken bildar den trappande kompositionen ett intressant fondmotiv där avläsningen av topografi och skala blir tydlig. Kompositionen av material och element föreslås lugn och harmonisk. Trygghet och hemkänsla skapas med väl upplysta entréer i varma material. Taken är platta och gröna.

De övre volymerna föreslås indragna för att kunna hålla en lägre och mer varierat trappande siluett mot Södra parken. Mot Lindevägen i väster får huset en lägre skala och ljusare kulörton som möter upp det befintliga kvarteren. Volymen får karaktären av ett gårdshus som omsluts av övrigt kvarter. Den lägre bebyggelsen i söder släpper in ljus till den gemensamma gården och publika stråk i anslutning till kvarteret. Mötet mellan hus G och I utformas öppet och välkomnande med låg-skalig växthusbyggnad och en öppen och inbjudande sockelvåning för att starkt bidra till hemkänsla i kvarteret.

Entrén till nya Slakthusområdet från Enskedevägen behöver en tydlig markör för sitt läge, både som en start på det nya Slakthusområdet och som en länk till det befintliga villaområdet som uttrycker lugnet i denna del av Slakthusområdet. Hus I gestaltas som en stadig solitär som genom materialval, detaljering och grammatik annonserar det nya Slakthusområdet med blinkning till Enskede villastad. Den uttrycksfullt utformade takvåningen hämtar inspiration från Enskedestationens plåttak och Enskede villabebyggelses kupor och brutna tak. Genom fasadmaterial och proportionering av fönster är solitären en tydlig del av det nya kvarteret.

Ton

Kvarterets huvudsakliga fasadmaterial ett rostrött tegel som hämtar inspiration från den närliggande Enskedestationen. Detta material finns i området, har en industriell prägel och är ett klassiskt Stockholmsmaterial. Kvarterets kulörer och byggnadsdetaljer är inspirerade av denna byggnad i form av tegelmönstersättning, partiernas kulörer samt detaljering vid sockel och takavslut. Mot Lindevägen i väster har kvarteret ljusare kulörton som möter upp det befintliga kvarteret Trädskolan.

Axonometri

Social hållbarhet

Entréer och lokal är lokaliserade mot gatorna. Detta möjliggör en levande, aktiv bottenvåning som skapar trygghet och ett trivsamt förhållande till omgivande stadsrum. Ett växthus som utformas som en välkomnande samlingsplats för de boende.

Biologisk mångfald

Den gröna gården och den gemensamma takterrassen med möjlighet för boende att dela gemensamt utrymme för odling. Vilket bidrar till både social samvaro och biologisk mångfald.

Mobilitet

Cykelrummen har ljusa entréer i markplan med direkt access till cykelvägar . För att underlätta för hållbart resande kommer de boende erbjudas mobilitetstjänster såsom cykelpool- och bilpool.

Medverkande parallellt uppdrag

Johanna Gill (Uppdragsansvarig arkitekt)
Hans Bergström (Senior arkitekt)
Björn Holm (Handläggande arkitekt)
Antonia Heidenborg (Medverkande arkitekt)
Pernilla Ivarsson (Hållbarhet)
Christian Löwnertz (Visualisering)

Fasadutsnitt Hus G, I och Gårdshus
Materialpalett
Fasad längs Lindevägen
Fasad längs Boskapsvägen

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer