UPPDRAG Bostäder
PLATS Tungelsta, Haninge kommun
SKEDE Pågår
OMFATTNING Bygglovshandling för flerbostadshus innehållande ca 190 lägenheter (1-6 RoK) i hyresrättsform med lokaler i bottenvåningarna
MEDVERKANDE Andreas Thöje, Clara Schubert, Maria Mattsson, Erik Wikström, Christian Löwnertz, Fredrik Jensen
UPPDRAGSGIVARE Turbinen

Tungelsta södra

Ny kvartersstad i anslutning till pendeltåget

I etapp 1 av Tungelsta södra som omfattar två nya kvarter har vi ritat bostäder i varierande skala och färgsättning med särskild vikt vid ett variationsrikt taklandskap som bidrar till en karaktäristisk småstadssiluett.

Byggnaderna bildar tydliga kvarter och gaturum. Vår ambition är att göra bostadskvarteren vänliga och inbjudande och att knyta an till den nya bebyggelsen längs Kolonilottsvägen som präglas av småskalighet och variation. Husen varierar mellan tre till fem plan med inredda vindar med takkupor som ger en levande och variationsrik takmiljö med olika takformer som bidrar till småstadskänslan.

Kvarteren tar avstamp i trädgårdsstadens principer med gröna och tydligt definierade gaturum som kantas av träd och där klippta häckar bildar gräns mellan det som är privat och det som är offentligt. Kvarteren görs levande och befolkad genom att vända entréer mot gatan och variation accentueras med hjälp av exempelvis kulörer, balkonger, kupor, och skorstenar. Gavlar accentueras med burspråk och karaktärsfulla fönsterpartier. Takkupor och frontespiser skapar en rytmisk variation i fasaden längs gatorna.

Hörnhusen i båda kvarteren ges en något avvikande form som accentuerar noder i stadsdelen. Huset närmast pendeltågsstationen ges en egen typ av grunda, längsgående balkonger och ett valmat, toppigt tak och bågformade fönsterpartier i gatuplan. Hörnhuset i kv 4 vänder sig med en fontongavel mot Lillgårdsskolans gavel på andra sidan gatan och bildar ett entrémotiv.

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer