SKEDE Parallellt uppdrag 2017
OMFATTNING 150 lägenheter
BYGGHERRE John Mattson Fastighets AB i samarbete med Lidingö Stad
UPPDRAGSANSVARIG Johanna Gill, Rikard Frisk Hedin
MEDVERKANDE Daniel Sandström, Johan Wallhammar, Moa Zettervall, Staffan Corp, Per Qvist, Elise Eriksson från Urbio Landskapsarkitekter

Fyrtornet

Bergsbyn – en ny årsring i Larsberg

Hösten 2016 blev vi inbjudna till ett parallellt uppdrag med syfte att tillföra Larsberg nya bostäder och nya kvaliteter. Vårt skissarbete tog avstamp i att öka kopplingen mellan Larsberg och Dalenum eftersom tomten har ett mycket strategiskt läge för detta. När vi började skissa på byggnadsvolymerna utifrån programmet insåg vi snart att det inte bara handlar om kopplingar utan även om att tillföra en högre exploatering (densitet) än omkringliggande bebyggelse. Därmed blir nya mervärden högaktuella och vi kan tillföra något nytt som saknas idag.
Bergsbyn
Visionsbilden har namnet ”bergsbyn” för att det är en vacker, lågskalig bebyggelse, både sammanhållen och varierad, som klättrar sig nerför en kraftig topografi. Täta, publika rum är sammankopplade av gränder och branta trappor - allt i en myllrande inre värld. Hisnande utblickar från bebyggelsen med platta tak och takterrasser.

Vi satte Larsbergsbornas upplevelse av platsen framför vad den skulpturalt signalerar på håll. Respekten för deras uppfattning och omtanken om deras vardagsmiljö stod därför i fokus för vårt förslag.
Larsberg idag
Platsen där Larsberg ligger var fram till mitten av 1960-talet en bergsknalle med orörd natur, ängar och obrukad mark. Larsbergs bebyggelse grundlades mellan 1965 och 1969 av byggmästare John Mattson. Under några få år växte Larsberg fram – ett kraftfullt och vågat ingrepp i natur och topografi. Larsberg utgörs huvudsakligen av punkthus och lamellhus och däremellan parkmiljö och frodig grönska. Hårdbränt tegel och betongfasader ger ett enhetligt uttryck med tydlig identitet. Siluetten av Larsbergs mörkröda tegelkroppar präglar södra Lidingö sedd från vattnet.

Garagebyggnaden på bilden är den ”sista utposten” i Larsberg, och den sida som vetter österut, mot Dalénum, är mörk och ogästvänlig. Det är ganska är glest och ödsligt mellan husen och det saknas mötesplatser i området. I tävlingsprogrammet stod dock ”Fyrtornet har potential att bidra med något som inte redan finns på Lidingö/Larsberg(…)” och vi insåg att nu fanns möjligheten att ta ett större grepp och göra ett tillägg som är början till en ytterligare en årsring till Larsberg.

Kort om förslaget
Förslaget består av 10 stycken fristående flerfamiljshus (fördelat på fyra hustyper) som trappar sig både norrut längs Larsbergsvägen och österut ner mot Dalenum. Husens höjder varierar från tre till sju våningar, allt underbyggt med en gemensam garageanläggning som ersätter det parkeringshus som finns på platsen idag. Placeringen av husen skapar flera inre rum. I den södra delen tillskapas en mindre torgplats i ett skyddat läge med sol på eftermiddag och kväll, och som blir kvarterets mest publika del. Från denna plats kan man röra sig in mellan husen i olika gårdsrum, gränder, platåer och trappor, hela tiden i en växelverkan av brutna (intima rum) och öppna siktlinjer (utsiktsplatser). Markbehandlingen mellan husen är anlagd och terrasserad. Norr om fastigheten tillskapas en generös publik trappa som koppling mellan Larsbergsparken och den nya publika parken som avslutar Dalenum västerut.
En lägre skala
En lägre skala tillförs Larsberg. Lägre hus (än omkringliggande) och täta platser, några få ”regisserade” siktlinjer blandat med brutna skapar oordning i ordningen, allt i mänsklig skala som uppmuntrar till möten mellan människor. Bebyggelsen (husens typologi) och markbehandlingens form (trappor, platåer) utgår från platsens topografi och skapar med sin terrasserade utformning, uppbrutna skala och volym, en stark lokal identitet. Allt i en balans mellan ordning och variation, orientering och mystik.
Utformningen ökar kopplingen mellan Larsberg och Dalenum
Genom att fler visuella kopplingar tillskapar (siktlinjer och utblickar) samt flera sätt att röra sig mellan stadsdelarna erbjuds ökas kopplingen mellan Larsberg och Dalenum. Bebyggelsens och markens terrassering öppnar sig ner mot Dalenum. Flera nya trappor och terrasseringar tillskapas i öst-västlig riktning. De nya kopplingarna genom tomten skapar flera vägar att röra sig tryggt mellan Larsberg och Dalenum. De är övervakade från lägenheter och ges en god belysning. Det nya stråket norr om tomten bildar tillsammans med Larsbergsparken (Larsberg hjärta) och den nya Dalenumparken en sammanhängande, bilfri grönstruktur som kan kopplas vidare till förskola i Dalenum och vidare mot vattnet.
Hem med maximerade hörnlägen och utblickar
Täthet skapar fysisk närhet mellan människor och att synliggöra boendes liv skapar trygghet och hemkänsla. Hemmet är inte bara inne i bostaden (det mest privata), förslaget innehåller helheten med rum från det publika, halvpublika, halvprivata till det privata; torget, gränder, gårdsrum, takterrasser och balkonger. Detta öppnar upp för möten mellan människor vilket berikar livsmiljön och har positiv inverkan på integration mellan människor.
Mindre lägenheter i hörnläge med utblickar i flera väderstreck
Bostaden är världens viktigaste plats. I det här förslaget har vi i huvudsak fokuserat på riktigt små lägenheter med goda kvaliteter. Tack vare planformen har vi möjlighet att skapa små lägenheter i hörnläge med utblickar i flera väderstreck vilket är en mycket stark kvalitet för bostaden.
Några större lägenheter var också inritade i förslaget.
Torget
I den södra delen tillskapas en mindre torgplats, något som saknats i den här delen av Larsberg. Med ett skyddat läge med sol på eftermiddag och kväll, blir detta kvarterets mest publika del med bänkar i ett skönt solläge och konstnärlig utsmyckning. Från denna plats kan man röra sig in mellan husen i olika gårdsrum, gränder, platåer och trappor, hela tiden i en växelverkan av brutna (intima rum) och öppna siktlinjer (utsiktsplatser). Markbehandlingen mellan husen är anlagd och terrasserad. Norr om fastigheten tillskapas en generös publik trappa som koppling mellan Larsbergsparken och den nya publika parken som avslutar Dalenum västerut.

Fasaderna kring det lilla torget är ”förgyllda” i entréplanet med en öppnare utformning, glaserat tegel, färgat glas osv för att bidra till en vacker och trivsam publik plats och för att väcka nyfikenhet och leda in i de nya ”inre” rummen.
Material och uttryck
Den exteriöra utformningen av ”byn” är sammanhållen i uttryck och form. Huvudgestaltningen är ”knubbiga” tegelhus med platta tak i kulörer som harmonierar med Larsbergs befintliga tegelfasader. På nära håll ökar graden av variation och materialitet. Husens inre och nedre delar utformas med inslag av träpanel i en smaragdgrön kulör. Detta skapar ett nytt, varmt och kulört tillskott till Larsberg samtidigt som det kulörmässigt är en blinkning till de karaktäristiska befintliga gröna plåttaken i Larsberg. Att sockeln kläs i det lättare materialet trä och det tyngre tegelmaterialet på de övre planen är en frihet som modern byggnadsteknik tillåter då fasadtegel idag är en beklädnad. De platta taken anpassar sig till Larsbergs karaktäristiska tak och bergsbyns karaktär.
Inspirationsbilder.
Utemiljö
Gårdsrummen är gröna och med tydligt anlagda hårda ytor och innehåller platser för samvaro i större och mindre sällskap samt lek. Med sin intima och starkt rumsliga karaktär bli de en förlängning av de boendes vardagsrum och skapar en känsla av hemma redan innan man kommit in i porten. Flera av lägenheterna har utgång direkt från lägenheten till gården eller en terrass. Växtgestaltningen ger en viktig del av karaktären. De inre gårdsrummen ger en stor upplevelserikedom genom ett varierat växtmaterial medan torgets körsbärsträd bjuder anslående och kortvariga upplevelsechocker när körsbärsträden blommar eller bjuder på sin sprakande höstfärg. Förutom att skapa en frodig boendemiljö med olika årstidsbundna effekter som blomning, dofter, höstfärger och vintergrönska främjar växterna det lokala insekts- och fågellivet genom att erbjuda nektar, frukt och skydd. Även de boende kan plocka frukt och bär. Belysningen i de inre rummen är lågmäld och stämningsfull och förstärker rummens intima karaktär.
Inspirationsbilder.
Dagvattnet lyfts fram i rännor och stråk och förstärker gårdens frodiga karaktär och ger variation efter vädrets växlingar.
Inspirationsbild.
Grönskande terrasser, samvaro och kontakt med naturen
De grönskande terrasserna ger plats för privata uteplatser för en del lägenheter och bryter ned intrycket av topografin. Från dem får man också fina utblickar mot den vackra lövskogen med sina hasslar, ekar och sitt vårflor. Beroende på terrassens höjd för man olika upplevelser av skogen ibland är man uppe i trädkronorna och ibland ser man in bland stammarna. Genom att murarna utförs i granit blir det tydlig kontrast mellan marken och byggnadernas tegel, något som förstärker den uppbrutna skalan hos bebyggelsen.

Takterrasser erbjuder ytterligare platser för samvaro med pergolor, grill och odling i mindre skala. Delar av taken är också biotoptak. Här finns ängsblommor till förnöjelse för både boende och insekter. Biotoptaken innehåller också sandblottor och tillvaratagen ved från några av de träd som kanske måste fällas i samband med byggnation. Övrig sådan ved kan läggas ut i den kringliggande skogen.
Inspirationsbilder.
Som tidigare varit fallet i Larsberg är konstnärlig utsmyckning en viktig del i den utvändiga gestaltningen. Konst väcker intresse och kan bli ett skäl för boende i övriga Larsberg och Dalenum att upptäcka området. Självklara platser för konst är torget i söder och det publika stråket i norr. De inre gårdsrummen erbjuder också bra platser för konstnärlig utsmyckning, och det kan gärna vara konst som också kan erbjuda lekvärden.
Skulpturen är gjort av konstnären Pål Svensson och är en inspirationsbild.

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer