Brunnberg & Forshed Arkitektkontor Gjutmästaren Bryggeriet silo
UPPDRAG Stadsbyggnad
PLATS Ulvsunda, Stockholm
SKEDE Stadsutvecklingsprojekt, ombyggnad av kulturklassad miljö, underlag till detaljplan
OMFATTNING ca 200 000 kvm BTA nytt, Kontor, Hotell, Bostäder, Kultur, Idrott
MEDVERKANDE Sören Eriksson, Pär-Olof Olofsson, Maria Mattsson, Philip Treutiger, Moa Zettervall, Nyréns Arkitekter (landskap)
UPPDRAGSGIVARE St Eriks Markutveckling

Gjutmästaren

Stort stadsutvecklingsprojekt i Ulvsunda industriområde

På uppdrag av Stockholms Stad genom fastighetsägaren St. Erik Markutveckling har vi tillsammans med landskapsarkitekter från Nyréns arkitektkontor skapat förslaget på ny planstruktur för bryggeriområdet. Stor vikt har lagts på att tillvarata områdets höga kulturhistoriska värden och utveckla denna del av Bällsta hamn till ny mötesplats för kultur och idrott i kv Gjutmästaren.

Läs mer om projektet på Stockholms Stads hemsida.

De två industrifastigheter Gjutmästaren 6 och 9 är kända för det fd. Prippsbryggeriet vid Bällstaviken. Nu ligger dessa fastigheter på förslag att omvandlas till blandad stadsbebyggelse med utgångspunkt från det gamla bryggeriet som bevaras för dess kulturhistoriska värde. Anläggningen har ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde och har försätts med den högsta klassningen blå av Stadsmuseet. Hela förslaget innehåller en idrottsanläggning, lokaler för kulturverksamhet, ca 450 bostäder, ett antal kontorskvarter med ett levande gaturum, flera hotell samt många varierande park och rekreationsmiljöer. Tillsammans med landskapsarkitekter från Nyréns har vi skapat en struktur som inkorporerar alla dessa element.

Planområdet har hanterats i fyra olika delområden på grund av deras olika förutsättningar. Den första delen är det befintliga bryggeribyggnaden som delvis rivs och byggs om. Ett nytt torg placeras vid tvärbanans station Norra Ulvsunda i den södra delen av planområdet. I områdets norra delar planeras en mer småskalig bebyggelse med bostäder och hotell. I den sydöstra delen planeras kontorsbebyggelse med verksamheter.

 

Den gamla bryggeribyggnaden behålles till största del och omvandlas delvis till ett idrotts- och kulturcentrum och i övrigt till lokaler och bostäder. Det gamla Mälteriet och silohuset som är belägna på kajen vid Bällstaviken görs om till spektakulära bostäder där även en ny strandpromenad och en badbrygga föreslås anläggas.

Lagerdelen av bryggeriet rivs och blir en stor ny stadsdelspark med aktivitetsfokus. De nya miljöerna kring det fd. bryggeriet formas till miljöer med en överskådlig och mänsklig skala och byggelseskalan begränsas generellt av områdets flyghinderhöjder.

Brunnberg & Forshed Arkitektkontor - Gjutmästaren silo Brunnberg & Forshed Arkitektkontor - Gjutmästaren från bällstaviken

Bild 1- Planområdet sett från ovan. Bild 2 – den nya aktivitetsparken sett från ovan.

Den nya entrén till området.

Brunnberg & Forshed Arkitektkontor - Gjutmästaren torg

I den sydöstra delen planeras kontorsbebyggelse med verksamheter. Ett nytt torg placeras vid tvärbanans station Norra Ulvsunda i den södra delen av planområdet.

Brunnberg & Forshed Arkitektkontor - Gjutmästaren kommersiellt kontor kultur Brunnberg & Forshed Arkitektkontor - Gjutmästaren torget vid tvärbanan

I områdets norra delar planeras en mer småskalig bebyggelse med bostäder och hotell.

 

 

Brunnberg & Forshed Arkitektkontor - Gjutmästaren bostäder bostadsbebyggelse

Läs mer om projektet på Stockholms Stads hemsida.

Läs mer om samrådet för projeket.

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer