Brunnberg Forshed Källsprångsvägen Viskafors
MEDVERKANDE Pernilla Ivarsson

Nu är omvärlden ikapp arkitektkontoret som jobbat hållbart i 70 år

På Brunnberg & Forshed har hållbarhet alltid varit i fokus innan begreppet ens fanns. Idag är det en del av kontorets dna.

Pernilla Ivarsson, började sin roll som hållbarhetsansvarig för precis ett år sedan. Hon kom till en verksamhet tydligt grundad i sin tradition. Kontoret engagerade sig tidigt i samhällsfrågor som stadsbyggnad, stadsplanering och bostäder, inte minst då bostadsbristen i landet var stor. I tider då storskalighet härskade gick kontoret sin egen väg med den småskaliga och mänskliga trädgårdsstaden, till exempel i Grimsta by i Upplands Väsby.

– Här finns så mycket kunnande och lång erfarenhet från många genomförda projekt, inte minst om social hållbarhet. När jag kom hit slogs jag av den stora åldersvariationen – kunskap samlad hos de många medarbetarna som varit här sen länge och ny som fylls på från de yngre. Kontoret har med åren byggt upp en klokhet, förnuft och varsamhet – viktiga grunder för att tänka hållbart. Vi har det i vårt dna, berättar Pernilla Ivarsson.

De två h:na – humanistiskt och holistiskt

Hållbarhetsarbetet vilar än idag starkt på att sätta människan i centrum.

– Vi bottnar i en humanistisk syn där människan är central på riktigt. Vi tänker mer tidlöst än följer trender och skapar arkitektur som är levande och föränderlig. En av våra styrkor är att leva oss in i det vardagliga livet när vi ritar miljöer. Mjuka värden som trivsel, estetik och funktion menar vi är en viktig kärna i hållbarheten. Miljöer som inte används, tas väl om hand väl eller inte blir omtyckta är icke hållbar arkitektur, säger Pernilla Ivarsson.

På ett överordnat plan är helheten i fokus.

– Vårt holistiska perspektiv innebär att vi alltid söker lösningar som bidrar till hållbarhet ur flera aspekter. Att tänka både på människa och natur och på vad vi påverkar med det vi ritar. Att ha med både nutid och framtid, enskild individ, den större gruppen och hela samhället. Kan vi motverka ensamhet och psykisk ohälsa genom hur vi planerar stadsdelar, bostäder och mötesplatser?

 

Hållbarhet måste balanseras

Pernilla menar att det måste finnas en balans mellan social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

– Alla de tre är viktiga, men det känns ibland som branschen fokuserar på en sak i taget. Det gäller att balansera dem väl. Först då blir det värden både för beställare, de som ska bo i husen och för framtiden. Ett tydligt exempel är ett av våra senaste projekt Viskafors utanför Borås, där tretton ekologiska trähus placerats i tallskogen. Viskaforshem AB har haft en mycket tydlig ambition med social hållbarhet, vi har krokat arm och tillsammans skapat en hållbar helhet.

Sex procent till forskning

Brunnberg & Forshed satsar årligen sex procent av sin omsättning på forskning och utveckling. I det ingår ett samarbete med Ola Nylander, professor vid Chalmers och föreståndare för Centrum för boendets arkitektur.

– Tillsammans gör vi bland annat undersökningar där vi frågar hur de boende trivs i de områden vi ritat. Detta och andra engagemang som utställningar och stadsvandringar är viktiga i vårt hållbarhetsarbete. Det är inte självklart att man följer upp sina projekt på det här sättet – det är jag stolt över, förklarar Pernilla.

När det i byggbranschen allt mer handlar om att jämföra, mäta och visa upp certifieringsstämplar finns en risk för att den sociala hållbarheten hamnar lite under radarn.

– Att dokumentera och sprida kunskap om den så den blir synlig, och att vi utvärderar det vi ritat är viktigt, både för vårt kollektiva självförtroende och kunskapsuppbyggnaden, förklarar Pernilla.

Dags för action

Pernilla brinner för hållbarhet. Med ett långt privat engagemang som omfattar bland annat studier i urban odling, permakulturdesign och kretsloppstänkande menar hon att det är dags att agera.

– Det måste hända saker nu. FN kallar denna tid för The Decade of action. Vi har tio år på oss att rädda världen, att klara Agenda 2030 och FN:s hållbarhetsmål. Det här gäller ju alla länder, branscher och människor. Koldioxidutsläppen måste bromsas och vi måste samtidigt värna den biologiska mångfalden. Vi behöver ha flera tankar och problem i huvudet samtidigt.

Nya tider kräver nya mått

Detta år ska Pernilla arbeta med att stärka kontorets kunskap inom ekologisk hållbarhet, i att tänka cirkulär ekonomi och återanvändning av material.

– Det krävs mer än klimatdeklarationer, det behövs nya typer av mått, rutiner och kringtjänster runtom som hjälper oss. Utmaningen är att förändring gör ont. Som generalister behöver vi ta taktpinnen och visa hur bra det kan bli på andra sidan. Vi måste bara orka oss över tröskeln.

 

Läs mer om projektet Källsprångsvägen

Läs mer om Bostadsundersökningen på Främlingsvägen

Läs mer om några av våra trähusprojekt

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer