UPPDRAG Bostäder
PLATS Sabbatsberg, Stockholm stad
SKEDE Avslutat
OMFATTNING Vinst i parallellt uppdrag för strukturplan innehållande ca 400 lägenheter och verksamhetslokaler.
MEDVERKANDE Ludmilla Larsson, Rikard Hedin, Johan Wallhammar
UPPDRAGSGIVARE Afa fastigheter

Torsgränderna

Södra Sabbatsberg

Det parallella uppdraget för Torsgränderna innebär en anpassning till och utveckling av Stockholms vackra kvartersstad. Den nya bebyggelsen består av innerstadsmässigt slutna kvarter och två friliggande byggnader mot parken. De slutna kvarteren inordnar sig i den befintliga rutnätsstaden i sin skala, utformning och färgsättning. Genom detta kopplas den befintliga kvartersstaden samman med Sabbatsbergsområdet och Torsgatan och skapar en vacker helhet.

Torsgränderna skapar förutsättningar för mer liv och rörelse längs framför allt Torsgatan som idag upplevs som relativt ödslig och outnyttjad. Detta sker genom nya stråk och vackrare, mer stadsmässiga och välkomnande kvarter anpassade för gång- och cykeltrafikanter. Ett nytt torg föreslås i hörnet Torsgatan och nya Kirsteinska trädgårdsgatan där lokaler för publika verksamheter planeras. Genom det nya stråket görs också den intilliggande parken mer tillgänglig för allmänheten. En vacker gårdsmiljö för de boende med lekplats och gott om platser för umgänge och rekreation skapas också inne i själva kvarteret.

AFA Fastigheters webbplats om Torsgränderna
Förslaget knyter tydligare samman Sankt Eriksplan med Norra Bantorget liksom Sabbatsbergsområdet och Vasaparken med Torsgatan. Tvärs igenom kvarteret skapas enligt förslaget en ny gata, Kirsteinska trädgårdsgatan som knyter samman de intilliggande innerstadskvarteren med Kirsteinska parken, Sabbatsbergsområdet och, i förlängningen, Vasaparken och Dalagatan.

Genom bebyggelsens utformning mellan de fyra gatorna får kvarteret en generös gård med fina boendekvalitéer. Fyra portiker placeras i strategiska lägen så att det är enkelt för de boende att röra sig mellan parken och gatan men också för de passerande att titta in mot den fina gården. Gården är privat och här kan barn leka och de boende umgås. Genom en vacker utformning blir det en tyst och lugn oas för de boende.
Stadens målsättning är att få hela sträckan ända upp till S:t Eriksplan att upplevas som en urban, levande och innehållsrik stadsgata med nya offentliga platser, aktiviteter och urbana verksamheter som kan återupprätta Torsgatan till ett attraktivt stråk.
Torsgatan får genom den föreslagna bebyggelsen en tydlig vacker front som följer kvartersstadens typologi i skala och utformning. Volymen livar med närliggande bebyggelse och förlänger därmed den täta staden från Sankt Eriksplan till Norra Bantorget. Dagens väldigt stora gaturum (ca 38 m brett) minskas till ett mer behagligt gaturum på ca 24 m. Kvarteret anpassar sig även till stenstadens mått med en fasad som är ca 70 m lång längs med Torsgatan. Lokaler i den förhöjda bottenvåningen aktiverar gatan och skapar också en mer välkomnande fasad. Vy från Barnhusbron.
Förslaget anpassar sig till den klassiska stockholmskalan på höjden och med en vertikal indelning trapphusvis. Fönstersättningen är lugn och rytmisk med stora generösa fönster. Fasaderna är mot Torsgatan, Torsgränd respektive parken.

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer