UPPDRAG Nybyggnad av parkeringshus med mobilitetsåtgärder
PLATS Upplands Väsby Google Maps
SKEDE Underlag för detaljplan och programhandling
OMFATTNING Parkeringshus med ca 300 p-platser och lokaler för mobilitetsåtgärder såsom cykelpool och paketutlämning
MEDVERKANDE Pär-Olof Olofsson, Anna Renström
UPPDRAGSGIVARE Väsbyhem AB

Fyrklövern 2

Tidlöst trä

I området Fyrklövern 2 planeras för ett parkeringshus med mobilitetsåtgärder. Byggnadens gestaltning har fått sin inspiration från det tidiga 1900-talets publika byggnader såsom saluhallar och järnvägsstationer. Målet har varit att skapa en vacker och karaktäristisk byggnad som ska samspela med intilliggande bostadskvarter vid infarten till Upplands Väsby.

Parkeringshuset inom planen för Fyrklövern 2 är utformat i nära samverkan med Väsbyhem AB och Upplands Väsby kommun. Uppgiften har huvudsakligen varit att tillskapa 300 boendeparkeringar samt tjänster för mobilitet samt att skapa en vacker och karaktäristisk byggnad som kan förändras över tid och med framtidens behov. Den nya planen rymmer även tre bostadskvarteren som ska uppföras i klassisk stil, byggaktörerna utsågs genom en markanvisningstävling våren 2021. Det nya parkeringshuset ska samspela med dessa bostadskvarter och bidra till en variation i gaturummet längs Mälarvägen.

Byggnadens takform bidrar till att bryta ner den långsträckta volymen och ger den ett karaktäristiskt uttryck som även upplevs på håll. Indelningen av fasaden med hjälp av valv och synligt bärverk bidrar till en variation längs gaturummet och gång- och cykelstråket i norr.

Fasaden och dess bärverk utformas i trä. Genom en variation av täta delar och genomsiktliga raster ges fasaden en detaljering och reliefverkan som upplevs på olika sätt nära och på håll. De genomsiktliga delarna bidrar också till att byggnadens uttryck varierar över dygnets timmar.

Trä som byggnadsmaterial bidrar till minskade utsläpp, god arbetsmiljö och minskat buller under byggtid samt gott inneklimat.

Projektet tar hänsyn till flera hållbarhetsdimensioner. Val av struktur och stomsystem har styrts av en önskan att skapa en byggnad som är flexibel och som kan ges en varierad användning över tid. Mot gatan förläggs en lokal för mobilitetstjänster såsom el-cykelpool och paketutlämning. Denna lokal har möjlighet att växa och krympa i takt med behov kring detta förändras. Taket utformas med gröna delar och med plats för solceller i gynnsamt läge och trä används i så stor utsträckning som möjligt för att minska byggnadens klimatpåverkan.

Läs mer om projektet på Upplands Väsby kommuns hemsida.

Läs mer om äldreboendet Pilhamnsgården, även det i klassisk stil.

Läs även om vårt projekt Fredriksdal bussdepå.

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer