Visualisering: Brunnberg & Forshed
UPPDRAG Samhällsfastigheter
PLATS Djursholm, Danderyds kommun
SKEDE Pågående
OMFATTNING Vård- och omsorgsboende innefattande 60 lägenheter
HÅLLBARHET Träbyggnad, LEED Guld och NollCO2
MEDVERKANDE Andreas Thöje, Anna-Kersti Palm, Erik Wikström, Emma Lund, Pernilla Ivarsson, Birgitta Gelhaar, Lally Looft, Claes-Eric Deinum, Anders Lundborg
UPPDRAGSGIVARE Vectura Fastigheter AB

Kv. Ginnungagap

Flört med klassicismen i Djursholms känsliga miljö

I Djursholm finns några av landets mest kända exempel på fin villaarkitektur från 1920-talet. Här ska Danderyds kommun bygga ett nytt vård- och omsorgsboende så att invånarna kan bo kvar i området på äldre dar. Vi fick i uppdrag att göra ett hus som passar sin omgivning. En delikat gestaltningsuppgift.

Vad Ginnungagap betyder? Det är den ursprungliga intigheten i mytologin, ur vilket allting senare föddes. Passar projektet fint tycker vi.
Fasad mot öster.

 Uppdraget

Kvarteret Ginnungagap ligger inom riksintresse för kulturmiljövården och nära bebyggelse som kommunen pekat ut som särskilt värdefull. Här finns villor med stilideal från nationalromantik, jugend och 1920-talsklassicism. Husen ligger ofta högt och är omgivna av lummig grönska. Vår uppdragsgivare är Vectura och verksamheten ska drivas av en privat aktör. Vi har varit med under hela processen, från gestaltningskoncept till bygghandlingar och granskning av tillgänglighetssakkunnig.

 Invånarna ville se en bekant nykomling

Kommunen och vår uppdragsgivare Vectura har haft en omfattande och ambitiös process där invånarna kommit till tals. I dialogen med medborgarna kom tre viktiga teman fram: önskan om varierad gestaltning, omsorg om detaljerna och önskan om att det nya huset blir en ”bekant nykomling” som passar väl in i närmiljön och i sin historiska kontext. Uppdraget till oss löd att utforma en byggnad med
hög arkitektonisk kvalitet.

 

Stor omsorg om omsorgsboendet

Vi har lagt mycket omsorg vid gestaltningen för att skapa ett hus som känns värdigt, vackert och elegant. För att hålla nere höjden har vi arbetat i en skala mellan två till tre våningar. Burspråk, veranda och entrétillbyggnaden är alla i två våningar. Huset är uppdelat i flera mindre enheter som accentueras med indrag och olika kulörer. Med takens hjälp bryter vi upp volymerna och minskar känslan av huset som stor institutionsbyggnad. Fasaden är i slammat tegel, taken i plåt och balkongräckena i smide. Detta och detaljer som takens och takfotens utformning, burspråken, verandorna och färgerna är inspirerade av villorna runtomkring. Rosetterna i fasaden är en blinkning till husen i området. Huset får en samlingssal ut mot den stora parken. Den kommer att lysa som en välkomnande lykta på kvällen och kan bli en mötesplats för omgivningen.

Höga hållbarhetsambitioner

Projektet har höga ambitioner när det gäller ekologisk hållbarhet. Huset ska vara koldioxidneutralt och certifieras enligt Leed Guld. Detta ställer stora krav på energilösningar och materialanvändning. Den bärande konstruktionen är i trä och alla tekniska installationer prövade för att uppnå CO2-neutralitet. På taket bir det solceller och vi undersöker möjligheten att använda återbrukat tegel i fasaderna. På baksidan finns en veranda och en trädgård för de boende, på taket till samlingssalen en terrass med utsikt över entréparken och gatan. Vi hoppas att de boende i Djursholm ska tycka att vårt hus passar in och blir ett fint tillskott bland alla vackra villor och fin grönska.

Fasad mot norr.

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer