Huset öppnar sig tydligt mot torget. Bottenvåningens klassiskt utformade bågar rymmer entréer till Hälsans hus, till café, apotek och övriga lokaler. Fasaden är i grön puts i olika kulörer. Det brutna plåttaket har runda fönsterkupor och plats för solceller. Visualisering: Brunnberg & Forshed
UPPDRAG Samhällsfastigheter
PLATS Högsätra, Lidingö stad
SKEDE Pågår
OMFATTNING Vårdverksamheter och garage (ca 5 500 kvm ljus BTA)
HÅLLBARHET Ambition LEED Platinum
MEDVERKANDE Alessandro M. Lucca, Anna-Kersti Palm, Martin Bohumel, Ximena Horjales
UPPDRAGSGIVARE Titania

Hälsans hus

Klassiskt uttryck med förankring i historien i Högsätra

Området Högsätra som ligger centralt på Lidingö planerades och byggdes ut under 1970-talet. Kommunens ambition nu när att förnya det så att det blir tryggare, får ett bredare utbud av bostäder och upprustade utemiljöer. Strukturen på bebyggelsen, skalan, gestaltning och grönska ska samspela med målet en sammanhållen och varierad miljö. Som ett led i detta rivs en äldre sjukhusbyggnad.

Uppdraget

Under markanvisningstävlingen utforskade vi begreppet klassisk arkitektur. Detta för att svara på Lidingö stads vision för Högsätra – ”bebyggelsestruktur, skala, gestaltning i klassisk stil och grönska samspelar med varandra för att uppnå en både sammanhållen och varierad miljö.”. Vi har integrerat klassisk komposition, element, proportioner och detaljer i projektets olika delar. Inför samråd har vårt fokus varit att fördjupa, förtydliga och förfina förslaget. Kommunen tyckte att byggnaden är mycket väl gestaltad såväl på utsida som på insida samt till anslutning till omgivande markytor.

I Hälsans hus som ligger centralt vid torget ska alla de vårdrelaterade verksamheter som finns i området idag samlas. Byggnaden i fyra våningar har en klassisk komposition med generösa valv i entréplanen, en lugn och rytmisk fönstersättning med fina proportioner samt en hög nivå på materialval, detaljer och dekoration. Bottenvåningen innehåller även välkomnande lokaler. Skalan samspelar med höjden på bostadshusen intill

Klassisk fasad och mansardtak

Fasaden följer en klassisk indelning med bas, kropp och avslut. Den förhöjda bottenvåningen har bågar som löper runt huset och som fungerar som generösa entréer. Garageinfarten och lastintaget har likadant utformade entréer.

Taket är ett så kallat mansardtak (brutet tak) med två lutningar – den första i brant vinkel med regelbundna takkupor, den andra flackare som avslutas med omsorgsfullt utformade skorstenar. Den övre delen av taket har plats för solceller. Taket är något indraget och avslutas med en inbyggd ränna.

Puts i ljust grönt med en finkorning struktur är husets huvudsakliga fasadmaterial. Den förhöjda bottenvåningen får en mörkare ton och en geometrisk bearbetning. De välvda fönsterbågarna har omfattning i sten, likaså övergångarna mellan bottenvåningen och husets tre våningar samt mot taket.

Runt huset löper en sockel i sten som innehåller planteringar. Den förstärker nivåskillnaden och avgränsar huset mot övriga gator. Den fungerar också som sittplats för social samvaro.Mot torget och busshållplatsen finns generösa och tydliga entréer som samspelar med de allmänna ytorna.

Visualisering: Brunnberg & Forshed
Koncept för indelningen av volymen
Sektion genom byggnaden

Medverkande vinnande tävlingsförslag:

Alessandro M. Lucca (Uppdragsansvarig)

Hannes Frykholm (Handläggande)

Staffan Corp, Fredrik Jensen (Medverkande)

Moa Zetterberg (Visualiseringar)

Entréerna till garage och lastningsplats har samma omsorgsfulla utformning som de övriga. Runt hela huset löper murarna av råkilad granit som avgränsar huset mot trottoar och gata. De rymmer planteringar, tar hand om och renar dagvatten och ger fina möjligheter att slå sig ner. Visualisering: Brunnberg & Forshed

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer