Brunnberg & Forshed Arkitektkontor - Söderstadion vision för en hållbar stadsdel -bild TMRW
UPPDRAG Parallellt uppdrag
PLATS Johanneshovsterassen, Stockholm Google Maps
OMFATTNING 110 000 kvm BTA, kontor, hotell, bostäder, förskola
MEDVERKANDE Hans Bergström, Johan Brogren, Björn Holm, Gustav Cyrén, Anna Larsson, Urbio Landskapsarkitekter, WSP, Wester+Elsner, TMRW
UPPDRAGSGIVARE NCC, Klövern

Söderstadion

Vår vision för Johanneshovsterassens utveckling

Söderstadion ska bli en stadsdel med ett rikt stadsliv av hög kvalitet och med en egen tydlig identitet har varit vårt främsta målsättning för utvecklingen i och omkring Arenan 9. Vi bygger vidare på Södermalms stadsmönster; kvartersstrukturen i tävlingsområdet skapar en stadsdel präglad av visionen för Söderstaden. Ett stort stadsutvecklingsprojekt om ca 110 000 kvm med bostäder, kontor, handel och en spektakulär gångbro. Tillsammans med Klövern AB och NCC, WSP, Urbio och Wester+Elsner gjorde vi ett förslag till utveckling av området norr om globen, på platsen för Hovet och gamla Söderstadion.

Söderstadion - vision för en hållbar stadsdel

Social arkitektur

Staden ska vara inkluderande och till för alla. Dess mångfald tillgodoser innevånarnas behov i så många aspekter av livet som möjligt, över hela dygnet och hela året. Olika stadsrum har olika möjligheter och kvalitéer, för oss betyder det att det offentliga rummet utformas med inbördes skillnad i innehåll, användning och känsla. Vi menar att med medveten strategisk planering av innehåll, målpunkter, siktlinjer och flöden kan vi uppnå en trygg och levande stad i alla delar. Först då blir Söderstadion en vision för en hållbar stadsdel.

Visionen för Söderstaden är att skapa en tät, sammankopplad och tillgänglig stad. Johanneshovsterrassen utgör här en viktig pusselbit och kan fungera som en katalysator för att förverkliga den visionen. Omdaningen av Hovet och Söderstadion är ett naturligt steg i utvecklingen av Söderstaden och innebär en konsolidering av evenemangsområdets hjärta. Att komplettera området med bostäder, stråk och mötesplatser bidrar till en mer levande, attraktiv och intressant stadsdel. Nya kopplingar och fortsatt stadsomvandling i närområdet skapar dessutom förutsättningar för en integrerad och tillgänglig del av staden.

Vårt förslag, Johanneshovsterrassen, integreras och sammanlänkas med intilliggande bebyggelse, vilket avsevärt bidrar till en mer sammanhållen stadsdel. Med den ökade styrka som en sammankopplad, kontinuerlig stadsväv genererar skapas gynnsammare förutsättningar för vidare utveckling av Söderstaden. Inte minst vill vi i vårt förslag, som även innebär omfattande omdaning av Klöverns bestånd längs Arenavägen, minska barriäreffekter och möjliggöra starka öst-västliga kopplingar som den integrerade stadsutvecklingen av området behöver.

Spelparken

Spelparken är Johanneshovs stadsdelspark och självklara mötesplats. Den gamla entrén till Söderstadion genom Läktarhuset får nytt liv och skapar alternativa kopplingar mellan nytt och befintligt. Att hela tiden vara medveten om var man befinner sig, i vilken stadsdel och i vilket område, är viktigt för platsens identitet och karaktär. Vi vill att landmärket Globen skall vara synligt och kunna anas från områdets noder och platsbildningar. Från Spelparken blir silhuetten ett karaktäristiskt inslag i stadsbilden utan att vara för dominerande.

Söderstadion vision för en hållbar stadsdel

Området förses med mobilitetstjänster som möjliggör ett liv utan bil: väl utbyggd kollektivtrafik, cykel- och bilpool, leveransrum för exempelvis matbeställningar och pakethämtning. Social hållbarhet möjliggörs genom variation och bredd. Bostäder, verksamheter, parker, mötesplatser, evenemang och kommunikationsknutpunkter får goda kopplingar till omkringliggande bostadsområden och etablerade grönområden. Under produktionsskedet fokuserar vi på minskad klimatpåverkan genom optimering av stommar och transporter, klimatsmart betong, betydande andel träbyggnad, produktval där återvunna material och förnybar energi är en viktig del vid tillverkningen, miljöklassificering av byggnaderna samt gröna tak och gröna väggar. Olika ekosystemtjänster implementeras genom att dagvattenhantering synliggörs Vi bevarar befintlig grönska och anlägger biodlingar och odlingslådor.

Läs mer om ett liknande projekt – kv Gjutmästaren i Ulvsunda i västra stockholm.

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer