UPPDRAG Skola
SKEDE Förstudie, planskede samt projektering
OMFATTNING Högstadieskola 900 elever
STATUS Pågående
BYGGAKTÖR Arvika kommun, Serneke
UPPDRAGSANSVARIG Andreas Svensson, Alessandro M. Lucca
HANDLÄGGARE Pernilla Ivarsson, Chatarina Malmquist
MEDVERKANDE Sofie Castler, Jonas Lindbergh, Christina B Danielsson, Moulienne Giesecke, Linda Östbro, Johan Wallhammar, Martin Bohumel, Stefan Brink, Lars Johnsson, Antonia Heidenborg, inredningsarktitekt Pia Hårleman och landskapsarktiekt Tiina Henning, Cedervall arkitekter, Extern Expert: Frida Bismar Pålsson, Paradis Produktion
PLATS Arvika Google Maps

Nya högstadieskolan i Arvika

Översättning av pedagogisk verksamhetsidé till fysiska miljöer

I nära och kreativt samarbete med Arvika kommun ritar vi en ny högstadieskola för 900 elever. Skolbyggnaden föreslås bli helt i trä och anpassar sig fint till omgivningen och Arvikas småskalighet. Vi har tolkat den pedagogiska visionen och föreslagit en skola som ska kännas liten, trygg och tillgänglig trots sin storlek. En skola för var och en.

Målet att skolan ska vara i drift hösten 2021.

Här kan du se hela det nya omarbetade förslaget efter samrådet. och på Arvika Kommuns webbplats kan du läsa mer.

PS. Vi har också ritat Kv. Posten 1 i Arvika, ett bostadshus på torget som är färdigbyggt våren 2019.

Våra första tankar

En skola lägger grunden för barn och ungdomars utveckling. Att satsa på skolan är därför att satsa på hela samhällets utveckling. Vi vill medverka till att skapa förutsättningar för en skola som är ändamålsenlig, långsiktigt hållbar och flexibel över tid. Skolan planeras byggas helt i trä vilket är miljömässigt klokt och knutet till Värmlands starka träbyggnadstradition.

Skolan ligger högt med möjlighet till vackra vyer ut över staden och vattnet och närheten till Västra Esplanaden ger möjlighet till fin kontakt med grönska och en vacker, parklik utemiljö. Med sin centrala placering i staden har den nya skolan goda möjligheter att bli en tillgång för hela samhället, ”skolan mitt i byn”, och bidra till utvecklingen av hela staden.

Bild: tidig skiss från det första förslaget.

Variation och småskalighet

Arvikas nya högstadieskola är stor, ungefär niohundra elever ska ha sin dagliga arbetsplats här. En förutsättning är att erbjuda valmöjlighet och plats för varje individ att utvecklas, hitta trygghet, stimulans, utmaning och gemenskap. Därför tycker vi att den nya skolan ska innehålla ett brett spectra av olika rum i olika storlekar, stämning och tempo för att man ska kunna välja rum efter behov.

Skolan ska kännas liten, trygg och överblickbar, med färre transportsträckor för eleverna, mindre hemvister och gott om reträttplatser för lugn och ro. Samtidigt finns gott om utrymmen för sociala aktiviteter, både utomhus och inne i skolan

Ett grönt och aktivt tak

Taket beläggs med sedum som är vackert att se på, fördröjer dagvattnet och ökar den biologiska mångfalden. Spänger från balkongerna leder över Per Anderssons gata och takytan har plats för växthus, odlingslådor och pergola. Växthuset lyser som en lykta på taket om kvällen och kan bli en fin plats för undervisning, vila och rekreation.

På taket finns också möjlighet att närodla grönsaker till matsalen vilket kan bli ett viktigt pedagogiskt värde i undervisningen och ger en konkret förståelse för miljö, mat och hälsa.  Ytan kan också användas för solfångare som kan värma en stor del av vattnet eller solcellspaneler som genererar fastighetsel. Genom att exponera tekniken på detta sätt kan det bli en aktiv del i undervisningen och öka förståelsen för vår miljö.

Aktivitet och lugn både inomhus och ute.

Skolentrén och idrottshallens ingång vetter ut mot den gamla skolgården. Generöst tilltagen och programmerad med nytt innehåll som bollplan och parcour bildar den ett välkomnande självklart rum mot söder som en länk mellan staden och skolan.

Den gamla naturstensmuren i öster mot kyrkan bildar som idag entrén in till skolgården. Muren får en ytterligare funktion med återkommande träöverbyggnader för sitt- och hängytor. Slänten upp mot Per Anderssons gata förses med sittplattformer i trä under träden på olika nivåer med utkiks- och vara ifred-platser. Bredvid den breda huvudtrappan kan man ta sig upp för slänten på alternativa sätt. Idrottshallens tak bildar ett eget utomhusrum med grönska, utsikt och läktare.

Den av skolan inramade skolgården bildar ett öppet lugnare rum med grönska och dagsljus som nås från alla håll, ett socialt uterum.

Arbetet med utemiljön och att uppnå en helhet mellan byggnad och omgivning gjordes i samarbete med landskapsarkitekt Tiina Henning från Cedervall arkitekter.

Visionen

Arvika kommun hade en mycket tydlig verksamhetsidé, som har tillkommit i flera steg. Inledningsvis har grupper av elever, lärare, skolledning och övrig skolpersonal fått diskutera och lämna synpunkter vad de vill att den nya skolan ska innehålla och vad som är viktigt att tänka på.

I processen togs ett antal värdeord togs fram som ska genomsyra verksamheten. De utgör tillsammans med platsens förutsättningar, utgångspunkten för skolans utformning. ”En skola för var och en” är ett centralt begrepp. Trygghet och tillgänglighet är också två värdeord som vi tolkade som särskilt värdefulla.

Formuleringen ”den blomstrande hjärnan” finns också med i den pedagogiska visionen och beskriver sättet att organisera verksamheten utifrån hur hjärnan fungerar, kopplat till begreppet ”tio vanor”.

Teamarbete och kreativ process

Arbetet med skolan var ett engagerat teamarbete med flera arkitekter, en inredningsarkitekt och en landskapsarkitekt. Vi tog också hjälp av en referensgrupp med ytterligare medarbetare som följde projektet, testade, ifrågasatte och gav råd. Alla bidrog därmed med olika erfarenheter och kompetens och vi kunde kvalitetssäkra och belysa projektet utifrån många infallsvinklar under arbetets gång. Ett hjälpmedel var också vår kreativa process som vi använder för nå längre under processen med att rita, diskutera och kommunicera med varandra och med uppdragsgivaren. Bra visualisering var också viktigt och vår illustratör lade mycket kraft på att ta fram en rättvis bild av förslaget som speglar vår vision om den nya skolan.

Till vår hjälp i detta projekt har vi haft Frida Bismar Pålsson från Paradis Produktion.

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer